Архів / Archive

Головна » Статті » 2016_03_31_Lviv » Секція/Section_8_2016_03_31

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ СУЧАСНОЇ ФОРМИ

Коваль Лариса

к.е.н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку

Львівська комерційна академія,

м. Львів

 

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ СУЧАСНОЇ ФОРМИ

 

В сучасних умовах розвитку національної економіки фінансова звітність є важливою інформаційною складовою забезпечення прийняття ефективних управлінських рішень. Фінансова звітність підприємства представляє сукупність достовірної та неупередженої інформації про фінансовий стан, надає користувачам інші важливі показники у розрізі видів діяльності та покликана задовольнити інтереси як менеджменту всіх рівнів управління підприємства, так і зовнішніх користувачів. Виходячи з цього, на сучасному етапі набувають неабиякої актуальності питання змісту, структури основних форм фінансової звітності.

Проблеми теорії, методології та організації формування та подання фінансової звітності у своїх працях досліджували відомі вітчизняні вчені, а саме: Ф. Ф. Бутинець, Ю. А. Верига, С. Ф. Голов, Я. Д. Крупка, В. Г.Швець, В. О. Шевчук та багато інших. Праці вчених висвітлюють вирішення проблемних питань формування основних показників звітності та їх взаємозв’язку.

Теоретичні досягнення названих вчених проклали шлях для подальшого дослідження проблем та розробки пропозицій з удосконалення фінансової звітності. Слід зазначити, що іноземний досвід складання і використання фінансової звітності в управлінні заслуговує на увагу у теоретичному і практичному аспектах. Однак під час його використання вітчизняними підприємствами варто враховувати особливості розвитку галузей економіки держави на сучасному етапі.

Метою дослідження є надання пропозицій теоретичного характеру та практичного спрямування, які пов’язані з удосконаленням структури фінансової звітності виходячи з потреб і внутрішніх, і зовнішніх користувачів.

Загальновідомо, що сучасні підходи до відображення у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності інформації про активи, капітал і зобов’язання підприємства регламентовані положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Втім, та інформація, яка є суттєвою для суб’єкта господарювання, але з певних причин не відображається в основних формах фінансової звітності, підлягає розкриттю у примітках до річної фінансової звітності [1].

Діюча форма зазначеного фінансового звіту на сьогодні є досить насиченою і за кількістю розділів, які деталізують та розшифровують показники основних звітів, і за їх структурою, у нижній частині яких розшифровуються окремі рядки цих розділів. Так, форма приміток до річної фінансової звітності містить п'ятнадцять розділів і за загальним правилом підлягає застосуванню всіма підприємствами, незалежно від виду діяльності (окрім банків та бюджетних установ) [1].

Доцільно навести, зокрема, розділ ХІV “Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів”. Очевидно, що вказаний розділ має досить вузьке коло користувачів та тих суб’єктів бізнесу, які мають інформацію для його заповнення.

Такий підхід, на наш погляд характеризується необґрунтованим узагальненням облікової інформації для всіх підприємств, незалежно від виду діяльності. Це примушує і торгівельні підприємства, і підприємства будівельного бізнесу чи іншої галузі складати та подавати примітки у стандартному пакеті фінансової звітності, що, на наш погляд, не відповідає міжнародним підходам до розкриття інформації у примітках про майно підприємства, його основні характеристики та результати фінансово-господарської діяльності.

Згідно МСБО 1 “Подання фінансової звітності” до складу повного комплекту фінансової звітності окрім інших форм, входять і примітки, що містять стислий виклад облікових політик та інші пояснення [3]. Зауважимо, що суб’єкт господарювання може використовувати інші назви для звітів, окрім тих, що використовуються у вказаному МСБО 1 і подавати їх з однаковою значимістю у складі повного комплекту фінансової звітності.

Виходячи з положень міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та звітності, суб’єкти бізнесу мають, на наш погляд, більш конкретизовані підходи до розкриття і деталізації облікової інформації у примітках. Зокрема, йдеться про наближення стандартизованих вимог до галузі економіки та виду діяльності підприємства, викладення пояснень до фінансової звітності, які характеризують специфіку галузі. Це свідчить про відповідність, доречність, зіставність відомостей в межах галузі та зрозумілість інформації, яка розкривається у примітках.

У зв’язку з цим, нами пропонується складати примітки до річної фінансової звітності підприємства за галузями економіки. Запропонований підхід базується на міжнародних правилах та враховує позитивну міжнародну практику бухгалтерського обліку, яка матиме прикладний характер. Практична спрямованість нашої пропозиції полягає у реалізації принципу зрозумілості відображеної облікової інформації користувачами у конкретній галузі економіки.

 

Список використаних джерел

  1. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України від 16.07.1999 р. № 996-XIV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=996-14.
  2. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності” [Текст] : наказ Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73 // Бухгалтерія. – 2013. – № 12.
  3. Міжнародні стандарти фінансової звітності (включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку) та Тлумачення : станом на 31 берез. 2004 р. [Текст] / Пер. з англ.: О. В. Гик, Т. М. Бірюшова, А. В. Горська, Н. І. Леніна, О. Л. Ольховікова, Т. Ц. Шарашидзе ; Федерац. проф. бух-в і ауд-в України. – К. : Фенікс, 2005. – Ч. 1. – 1272 с.

 

Категорія: Секція/Section_8_2016_03_31 | Додав: clubsophus (2016-03-31)
Переглядів: 595 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція/Section_1_2016_03_31
Секція/Section_2_2016_03_31
Секція/Section_3_2016_03_31
Секція/Section_4_2016_03_31
Секція/Section_5_2016_03_31
Секція/Section_6_2016_03_31
Секція/Section_7_2016_03_31
Секція/Section_8_2016_03_31
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 629
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0