Архів / Archive

Головна » Статті » 2016_03_31_Lviv » Секція/Section_8_2016_03_31

ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ВИТРАТ ТА УПРАВЛІННЯ НИМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

Василець Анастасія

студентки

Кодлубовська Вероніка

студентки

Науковий керівник: к.е.н., доцент Волков Д.П.

Криворізький економічний інститут

м. Кривий Ріг, Україна

 

ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ВИТРАТ ТА УПРАВЛІННЯ НИМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

 

  Основним принципом господарської діяльності будь-якого підприємства в Україні є ведення бізнесу таким чином, щоб намагатися мінімізувати витрати. І саме правильність ведення обліку витрат на підприємстві відіграє важливу роль для цілей управління підприємством. Вміння виважено і раціонально керувати витратами у той час, коли  погіршується кон’юнктура ринку є дуже важливим, адже це підвищує шанси на виживання підприємства. Нині  в Україні  дана проблема є актуальною,  оскільки коло питань щодо обліку витрат та управління ними є досить широким, так як з цим поняттям пов’язано багато різних труднощів та ускладнень. Питанням проблем обліку та управління витратами займаються як вітчизняні, так і зарубіжні вчені-обліковці.                          

Значний внесок у розгляді питання організації і методології бухгалтерського обліку щодо форм обліку витрат на підприємствах з різними формами власності та порядку складання бухгалтерської, податкової та статистичної звітності, а також використання систем автоматизованого оброблення інформації та управління витратами внесли науковці В.П. Завгородній, Н.М. Грабова, Н.М. Ткаченко, Ф.Ф. Бутинець, Ю.А. Верига, Ф.Голов, В.М. Костюченко та ін.

Питання бухгалтерського обліку витрат регулюється основним законодавчим документом  П(С)БО 16 «Витрати», відповідно до якого під витратами розуміють зменшення економічних вигод внаслідок вибуття активів або збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення власного капіталу [1].

На сьогоднішній день облік витрат не є досконалим і існує низка проблем, які потребують рішення:                                                

1. Найважливішою проблемою залишається проблема повноти та своєчасності відображення витрат у системі обліку. Ця проблема, по своїй суті, являється  надзвичайно складною й відіграє важливу роль не тільки для управління підприємством, але й для суспільства в цілому;    

2. Наступною є проблема забезпечення підприємством максимальної оперативності та аналітичності інформації про витрати, які понесені. Інформація потрібна в певну мить для вирішення конкретного управлінського завдання. Для забезпечення достатньої аналітичності інформації її потрібно завчасно перевірити щодо відповідності сучасним вимогам:порівнянності, однозначності тлумачення, достовірності, дохідливості й доречності [2];

3. Не менш важливою є проблема створення єдиної інформаційної загальнодержавної бази норм і нормативів для обліку та контролю за витратами підприємства. Така інформаційна база вкрай необхідна Україні, адже, як свідчать статистичні дані, матеріаломісткість вітчизняної продукції у два-три рази вища, ніж у країнах Заходу. Це може, попри всі інші чинники, означати, що в нашій державі вагома частка списаних на витрати виробництва матеріальних цінностей розкрадається чи насправді використовується на виробництво тіньової продукції, яку підприємство не обліковує і за яку не платить ніяких податків, зборів, платежів. Розробка й запровадження норм і нормативів сприяють наведенню елементарного порядку та дисципліни на підприємстві [3];

4. Ще однією важливою проблемою обліку витрат підприємства є встановлення оптимального співвідношення обсягів автоматизованих і неавтоматизованих обліково-контрольних робіт, що визначить їх роль у скороченні необґрунтованих витрат на підприємствах. Проблема матеріально-технічного забезпечення заключається в тому, наскільки на підприємстві задіяні новітні автоматизовані системи ведення обліку. Для вирішення цієї проблеми підприємство повинно сформувати певну покрокову стратегію розвитку підприємства, за допомогою якої можна буде контролювати динаміку витрат та приймати правильні управлінські рішення задля їх оптимізації;       

5. На сьогодні ще проблемою залишається і те, що питання обліку витрат та управління ними, з метою зниження собівартості продукції, знаходяться поза увагою керівників підприємства та бухгалтерів, що є суттєвою помилкою,  якщо за мету ставиться саме ефективне управління підприємством. Забезпечити рентабельність роботи підприємства у першу чергу прагнуть за рахунок високих відпускних цін, а не за рахунок економії витрат. Однак це ненадійний спосіб вирішення проблем виживання підприємства, бо він також являється досить безперспективним способом ведення тієї чи іншої господарської діяльності саме таким чином.

Відповідно до діючого законодавства України підприємство має право обирати один з трьох способів ведення обліку витрат діяльності :

  • з використанням 8-го класу рахунків «Витрати за елементами»;
  • з використанням 9-го класу рахунків «Витрати діяльності»;
  • з одночасним використанням 8-го і 9-го класу рахунків.

Загальна схема обліку витрат без застосування рахунків класу 8 є значно простішою, а щодо інформації про витрати в розрізі економічних елементів, то її можна одержати в позасистемному порядку із облікових регістрів. Використання рахунків класу 8 робить цей облік більш трудомістким і незручним [4].

Пропонуємо здійснювати такі заходи щодо вдосконалення системи управління витратами на піприємствах:

  • виділення основних понять і процедур, системи управління витратами;
  • формування моделі управління витратами з урахуванням особливостей галузі та підприємства;
  • побудова інформаційної системи;
  • адаптація документообороту до обраної інформаційної системи;
  • розподіл відповідальності за формування витрат та створення механізму мотивації і стимулювання їх зниження.

Через здійснення економічних реформ в Україні послабився державний контроль за ефективністю формування витрат, що призвело до надмірного і необґрунтованого їх зростання. За таких умов забезпечити належний рівень ефективності господарювання для більшості вітчизняних підприємств є складною проблемою.

Виходячи з викладеного вище можна зробити висновок, що перспективи подальших досліджень проблем обліку витрат підприємства та управління ними є дуже широкими і впродовж ще багатьох років будуть викликати  інтерес у вчених-економістів. Але, в будь-якому випадку, забезпечення ефективного розвитку виробництва необхідно тісно пов'язувати з проблемами ефективності управління витратами підприємства.

 

Список використаних джерел

1. П(с)БО 16 «Витрати», наказ МФУ від 31.12.99 р. № 318 зі змінами і доповненнями. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua /laws/show/z0027-00

2. Моссаковский В. Об управленческом учете/ В. Моссаковский// Бухгалтерский учет и аудит. – 2006. – № 10. – с. 37–44.

3. Бєлоусова І. Проблеми обліку виробничих витрат і калькулювання собівартості продукції в промисловості/І.Бєлоусова,М.Чумаченко// Бухгалтерський облік і аудит. - 2009. - № 4. - c. 3-10.

4. Бутинець, Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік : підручник [для студ. ВНЗ] / Ф.Ф.Бутинець. - Житомир: Рута, 2006. - 832 с.

Категорія: Секція/Section_8_2016_03_31 | Додав: clubsophus (2016-03-31)
Переглядів: 404 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція/Section_1_2016_03_31
Секція/Section_2_2016_03_31
Секція/Section_3_2016_03_31
Секція/Section_4_2016_03_31
Секція/Section_5_2016_03_31
Секція/Section_6_2016_03_31
Секція/Section_7_2016_03_31
Секція/Section_8_2016_03_31
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 629
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 3
Гостей: 3
Користувачів: 0