Архів / Archive

Головна » Статті » 2016_03_31_Lviv » Секція/Section_8_2016_03_31

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИРІШЕННЯ ОБЛІКУ ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВА

Марущак Леся

к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського обліку та аудиту

Павликівська Ольга

к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського обліку та аудиту

Кіляр Олександра

к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського обліку та аудиту

Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя

м. Тернопіль, Україна

 

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИРІШЕННЯ ОБЛІКУ ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВА

 

Одним із якісних узагальнюючих та важливих показників діяльності підприємства є величина прибутку за певний період його діяльності.

Поясненням цього виступає факт постійного одержання детальної інформації про доходи підприємства в обліковій системі підприємства. Адже, вона займає багатогранне місце поряд з інформацією про активи та пасиви підприємства. За величиною прибутку можна проаналізувати рівень ефективності діяльності будь-якого підприємства.

Такий підхід вимагає розвитку й покращення методики та організації обліку доходів підприємства як основного інформаційного джерела про фінансовий результат суб’єкта господарювання.

В такому випадку вимагає розвитку й вирішення проблема визначення конкретних цілей ведення та своєчасного відображення доходу в бухгалтерському обліку та звітності.

У процесі розвитку та трансформації системи бухгалтерського обліку в Україні методологічні засади формування, обліку та відображення у звітності доходів зазнали істотних змін. Незважаючи на те, що сучасні тенденції обліку діяльності підприємств відповідають міжнародним стандартам бухгалтерського обліку, все ж існують певні відмінності в окремих потоках облікової інформації щодо визнання тих чи інших термінів. Крім того, існують проблеми розроблення концептуальних засад повноти та своєчасності відображення доходів у системі бухгалтерського обліку, максимально адаптованої до вимог конкурентоспроможного середовища.

Питаннями обліку доходів підприємства приділяли достатньо уваги як вітчизняні, так і зарубіжні вчені-економісти: М.Т. Білуха, Ф.Ф. Бутинець, С.Ф. Голов, З. В. Гуцайлюк, В.П. Завгородній, М.В. Кужельний, Л.П. Кулаковська, В.Г. Лінник, О.А. Петрик, В.С. Рудницький, В.Я. Савченко, В.В. Сопко, Н.М. Ткаченко, М.П. Чумаченко, Ч. Хорнгерн, Дж. Фостер та інші.

Згідно П(С)БО 15 «Дохід», дохід  визнається  під час збільшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства),  за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена [1].

На думку Нападовської Л.В. дохід (кінцева цінність), створений підприємством, визначається тим, скільки покупці готові заплатити за товари, які пропонує підприємство [2].

М.С. Пушкар вважає, що „дохід”, як економічна категорія означає „...потік грошових та інших надходжень за одиницю часу і складається з таких по факторних елементів, як прибуток, заробітна плата, процент і рента” [3].

Все ж таки категорія «дохід» розглядається як збільшення матеріальних та фінансових ресурсів підприємства, що використовуються для покриття вже здійснених витрат, а також накопичення з метою подальшої успішної діяльності підприємства. Тому необхідно зробити спробу максимального зменшення розбіжностей у визначенні поняття «дохід» та його відповідності визначеним вимогам діяльності конкретного підприємства.

Одним із порівняльних факторів між національними та міжнародними стандартами є класифікація доходів. Історично склалося так, що практична діяльність з ведення обліку та складання фінансової звітності передувала теоретичному осмисленню сутності та змісту форми № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)». Наукове осмислення цього звіту є наслідком трансформації та розвитку господарської діяльності підприємства, з однієї сторони, та, технології обліку з іншої. Враховуючи великий спектр якісних особливостей інформації в частині доходів звіту про фінансові результати, необхідно відзначити, що існують окремі перепони при їх висвітленні. класифікації доходів в всередині національного обліку не співпадає із тими статтями, що наведені у вищевказаній формі звітності. Поясненням цього є той факт, що мають місце вказані розбіжності в групуванні господарських операцій, що пов’язано з особливостями надання відповідної інформації для різних користувачів облікової інформації.

Отже, класифікація доходів повинна достовірно відображати доходи основної діяльності підприємств. Таким чином, реалізуючи обраний підхід, дані бухгалтерського обліку будуть обґрунтованою основою для здійснення процедур аналізу, аудиту та стратегічного управління на підприємстві.

В такому випадку вимагають розвитку й вирішення основні, багатопланові та надзвичайно складні проблем обліку доходів підприємства в Україні:

  1. Неповне відображення власних доходів підприємства (заниження виручки від реалізації продукції, звуження бази для оподаткування підприємств.
  2. Незгрупована, належно не оформлена інформація про доходи підприємства гальмує процес первинної обробки аналітичної інформації, призводить до помилкової оцінки здійснюваних підприємством господарських процесів, занижує доходи.
  3. Низький рівень відповідності обліково-контрольної системи підприємства щодо його доходів чинному законодавству з обліку та контролю й меті та завданням самого підприємства.
  4. Через відсутність коштів недостатнє забезпечення сучасними матеріально-технічними засобами, низький рівень організації та ефективності ведення первинного та зведеного обліку, внутрішньогосподарського контролю, формування звітної інформації

Для вирішення поставлених завдань проблем обліку доходів можна виділити декілька шляхів:

 – забезпечення високої оперативності та достатньої аналітичності вихідної інформації про доходи підприємства;

  • приділення більше уваги зменшенню сум необліковуваних доходів підприємства;
  • розроблення стратегії розвитку підприємства, яка б передбачала оновлення, закупівлю, облаштування, використання й фінансування матеріально-технічних засобів, проведення організаційних заходів, спрямованих на виведення підприємства на вищий рівень конкурентоздатності.

Реалізація даних пропозицій на етапі організації обліку доходів дасть змогу швидко та правильно визначати фінансові результати господарської діяльності підприємства.

 

Список використаних джерел

  1. П(С)БО 15 «Дохід» [Електронний ресурс] : наказ Міністерства фінансів України № 318 від 31.12.99 р. (зі змінами та доп.). – Режим доступу : http://www.zakon.rada.gov.ua.
  2. Нападовська Л.В. Управлінський облік: підруч. для студ. вищ. навч. закл. /Л.В. Нападовська. – К:Книга, 2004.- 544 с.
  3. Пушкар М.С. Фінансовий облік.: підруч. /М.С. Пушкар. – Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – 628 с.
Категорія: Секція/Section_8_2016_03_31 | Додав: clubsophus (2016-03-31)
Переглядів: 1298 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція/Section_1_2016_03_31
Секція/Section_2_2016_03_31
Секція/Section_3_2016_03_31
Секція/Section_4_2016_03_31
Секція/Section_5_2016_03_31
Секція/Section_6_2016_03_31
Секція/Section_7_2016_03_31
Секція/Section_8_2016_03_31
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 621
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0