Архів / Archive

Головна » Статті » 2016_03_31_Lviv » Секція/Section_8_2016_03_31

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ

Клименко Анастасія

Аспірант

Науковий керівник: к.е.н., доцент, Олійник Я.В.

ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»

м. Київ, Україна

 

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ГРОМАДСЬКИХ ОБЄДНАНЬ

 

На сучасному етапі розвитку суспільства виявилося, що економічне зростання за рахунок розвитку комерційного сектору не вирішує таких глобальних проблем, як бідність, неефективна система державних інститутів, недостатнє залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій. У зв’язку з цим виникла гостра необхідність забезпечення сталого розвитку в Україні. Діяльність неприбуткових організацій безпосередньо спрямована на задоволення соціальних потреб громадян, як одного з головних напрямів задоволення потреб людини  в умовах постіндустріального суспільства.

На сьогодні в Україні вагоме місце серед неприбуткових організацій посідають громадські об’єднання. Кількість суб’єктів ЄДРПОУ, які за видами економічної діяльності та організаційно-правовими формами господарювання формально відповідають ознакам неприбутковості, на початок 2016 року становить 292520, з них порядку 29% складають громадські об’єднання.

На сьогодні на всіх рівнях регулювання бухгалтерського обліку неприбуткових організацій в цілому, та громадських об’єднань зокрема виникають проблеми і неузгодженості, насамперед пов’язані із особливим статусом даних організацій.

Стаття 36 Конституції України надає громадянам України «право на свободу об'єднання у політичні партії та громадські організації для здійснення і захисту своїх прав і свобод та задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів…». У ст. 37 Конституції України наводиться вичерпний перелік підстав для заборони утворення та діяльності політичних партій та громадських організацій у повній відповідності до Європейської Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року [1].

Статті 36 Конституції України відповідають стаття 314 Цивільного кодексу України, стаття 1 Закону України «Про громадські об’єднання». Відповідно до Закону добровільне об'єднання фізичних осіб та/або юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів [2].

Громадська організація є об'єднанням громадян, створеним для задоволення та захисту їх законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів. У Цивільному кодексі України громадські організації розглядаються  як непідприємницькі товариства.

Отже, в вітчизняному законодавстві термінологія для визначення організацій «третього сектору» є досить різноманітною: об’єднання громадян, непідприємницькі організації, некомерційні організації, неприбуткові організації тощо.

Кожна зареєстрована громадська організація, згідно ст. 83, 85 Цивільного кодексу України та Закону України «Про об’єднання громадян», є юридичною особою, різновидом непідприємницького товариства [3]. У свою чергу Закон  України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» №996-XIV від 16.07.1999 р. поширює свою дію на всіх юридичних осіб  незалежно   від    їх  організаційно-правових   форм   і   форм  власності.

Це визначає, що громадські об’єднання, які мають статус юридичної особи, зобов’язані вести бухгалтерський облік та складати фінансову звітність, керуючись чинними нормативно-правовими актами [4]. Бухгалтерський облік громадських об’єднань в першу чергу регулюється Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» №996-XIV та національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку (П(С)БО). В основному П(С)БО направлені на регулювання бухгалтерського обліку діяльності підприємств, метою яких є отримання прибутку. Специфіка діяльності громадських об’єднань та завдання бухгалтерського обліку є певним чином відмінними від прибуткового сектору, де бухгалтерський облік обслуговує інтереси власників, діяльність спрямована на одержання максимального прибутку та головним завданням бухгалтерського обліку є формування фінансових результатів. Особливості механізму функціонування громадських об’єднань, в основі якого є використання ресурсів, внесених їх засновниками, учасниками або пожертвування на ведення цими організаціями статутної діяльності, впливають на організацію процесів обліку та контролю. Тому вже на початковому етапі виникають проблеми з визнанням активів, зобов’язань та власного капіталу громадських об’єднань. Відповідно набуває актуальності і питання удосконалення методологічного забезпечення бухгалтерського обліку  громадських об’єднань.

Законом України від 17.07.2015 р. № 652-VIII було внесено зміни до Податкового кодексу України щодо оподаткування неприбуткових організацій, що фактично призвело до скасування значної кількості обмежень, що були наявні у попередній редакції Податкового кодексу України. Але незважаючи на це і досі в податковому законодавстві залишається невирішеним ряд проблем щодо оподаткування громадських об’єднань.

Отже, продовження вивчення удосконалення вітчизняного механізму організації та ведення бухгалтерського обліку неприбуткових громадських об’єднань є актуальним.  Зважаючи на проблеми, які існують у діяльності третього сектора в Україні, зміну підходів до регулювання його діяльності, яка закладена в Цивільному кодексі, необхідно констатувати незадовільний стан профільного законодавства. Чинний Закон України "Про громадські об’єднання" від 22 березня 2012 р. №4572-VI як базовий нормативний акт не відповідає сучасним потребам, закони, які регулюють діяльність окремих видів громадських організацій, у свою чергу часто носять застарілий характер, а іноді суперечать як новітньому законодавству, так і базовому Закону.

 

Список використаних джерел

  1. Конституція України від 28.06.1996 р. №254к/96 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
  2. Закон України «Про громадські об’єднання» від 22 березня 2012 р. №4572-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4572-17/page
  3. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. №435-IV  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15
  4. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. №996-ХVI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/996-14
     

 

Категорія: Секція/Section_8_2016_03_31 | Додав: clubsophus (2016-03-31)
Переглядів: 264 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція/Section_1_2016_03_31
Секція/Section_2_2016_03_31
Секція/Section_3_2016_03_31
Секція/Section_4_2016_03_31
Секція/Section_5_2016_03_31
Секція/Section_6_2016_03_31
Секція/Section_7_2016_03_31
Секція/Section_8_2016_03_31
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 629
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 5
Гостей: 5
Користувачів: 0