Архів / Archive

Головна » Статті » 2016_06_1_KamPodilsk » Секція/Section_3_2016_06_1

ФОНДОВИЙ РИНОК В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО РОЗВИТКУ

Заверуха Тетяна

студентка

Науковий керівник: к.е.н., доцент Новодворська  В.В.

Вінницький національний аграрний університет

м. Вінниця, Україна

 

ФОНДОВИЙ РИНОК  В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО РОЗВИТКУ

 

Розвитoк цивілізoваного інвeстиційного прoцесу в економіці України та подальше проведення ринкових реформ перш за все неможливо без створення ефeктивно працюючого фондового ринку, який у свою чергу має забезпечувати реалізацію національних інтересів Укрaїни та сприяти зміцнeнню її економічної незалежності. Це підтвeрджує і дoсвід розвинутих країн, де високі стандарти життя громадян дoсягаються завдяки налагодженню їхніми урядами конкурeнтоспроможних мeханізмів зaлучeння інтeлектуального, інформaційного та фінансового ресурсів для створення значної частки доданої вартoсті тoварів і послуг.

Вагомий внесок у дослідження проблем становлення та розвитку фондового ринку  в Україні присвячено багато праць вітчизняних науковців. Дослідження теоретико-методологічних засад та різних аспектів теорії і практики стосовно даної проблематики було висвітлено в численних працях таких вчених, як Н. Бєдіна, В. Огородник, А. Калач, О. Квасова та ін.

Варто зазначити, що сучасний стан розвитку розвитку фондового ринку України є досить важливим питанням, оскільки ефективно функціонуючий фондовий ринок міг би стати фундаментом для забезпечення економічної стабільності та проведення структурних реформ в Україні, що є досить актуально у такий складний час для України. Тому нами був здійснений детальний аналіз щодо розвитку фондового ринку в Україні, зокрема протягом січня-лютого 2016 року.

Загальний обсяг випусків емісійних цінних паперів зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку у січні-лютому 2016 року становив 14,85 млрд.грн., що на 1,02 млрд. грн. більше у порівнянні з відповідним періодом за 2015 рік (13,83 млрд. грн.) [4].

Протягом січня-лютого 2016 року Комісією зареєстровано 16 випусків акцій на суму 10,63 млрд.грн. (табл. 1). Порівняно з аналогічним періодом 2015 року обсяг зареєстрованих випусків акцій збільшився на 375,69 млн.грн.

Таблиця 1

Обсяг випущених акцій зареєстрованих центральним апаратом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

(січень-лютий 2016 року)

Період

Обсяг випуску акцій, млн. грн.

Кількість випусків, шт.

Січень

9 946,80

8

Лютий

686,85

8

Усього

10 633,64

16

 

Найбільший обсяг торгів за фінансовими інструментами на організаторах торгівлі протягом періоду зафіксовано з:

  • державними облігаціями України – 19,55 млрд. грн. (66,34% від загального обсягу біржових контрактів на організаторах торгівлі у січні-лютому поточного року) [4];
  • депозитними сертифікатами Національного банку України – 8,47 млрд. грн. (28,74% від загального обсягу біржових контрактів на організаторах торгівлі у січні-лютому поточного року) (табл. 2) [4].

Таблиця 2

Обсяг біржових контрактів з цінними паперами на організаторах торгівлі протягом січня-лютого 2016 року, млн. грн.

Період

Акції

Облігації підприємств

Державні облігації України

Облігації місцевої позики

Інвестиційні сертифікати

Депозитні сертифікати Національного банку України

 Опціонні сертифікати

Деривативи

Усього

Січень

117,80

442,07

6 583,24

0,00

83,70

6 758,66

14,74

81,64

14 081,84

Лютий

150,14

252,12

12 961,94

0,00

123,65

1 715,47

50,33

131,67

15 385,34

Усього

267,94

694,20

19 545,19

0,00

207,35

8 474,13

65,07

213,31

29 467,18

 

 

На основі проведеного аналізу сучасного стану функціонування фондового ринку України серед нагальних проблем його розвитку вважаємо  виділити наступні:

1)  надмірна кількість фондових бірж (окремі біржі здійснюють операції нерегулярно і в незначних обсягах);

2) висока фрагментарність біржової та депозитарної структури, відсутність досконалого механізму взаємодії бірж з депозитарною системою та єдиних стандартів проведення розрахунків і клірингу [2];

3) фондовий ринок не приносить прибутку торговцям, що нівелює їх зацікавленість та знижує ліквідність ринку;

4)  обмежена кількість ліквідних та інвестиційно-привабливих фінансових інструментів, відсутність ліквідних цінних паперів публічних акціонерних  компаній [2];

5) низький рівень гарантії повернення інвестицій для іноземних інвесторів через недосконалість валютного регулювання;

6) недостовірність інформації щодо загального обсягу торгів на біржовому ринку (зокрема, стосовно позалістингових цінних паперів), що не сприяє прозорості й відкритості ринку, а отже знижує довіру до вітчизняних цінних паперів [2].

За результатами проведеного дослідження досить актуально запропонувати  напрямки щодо виведення з кризового стану українського фондового ринку:

1. Створення умов для прозорого і достовірного бухгалтерського обліку [1].

2. Створення умов для раціональної дивідендної політики.

3. Спрямованість державного регулювання на взаємодію з міжнародними організаціями та співробітництво з обміну інформацією.

4. Кардинальне оновлення принципів роботи фондової біржі, завдяки яким вітчизняні підприємці змогли б привертати новий капітал [1].

5. Приваблення на ринок заощаджень населення завдяки зрівнянню оподаткування доходів від банківських вкладів та доходів від операцій з цінними паперами [1].

Таким чином доцільно зауважити, що проблеми розвитку фондового ринку України, переважна їх більшість, мають організаційних характер. Однією з найбільших проблем розвитку фондового ринку є недосконалість законодавства у сфері регулювання діяльності на ринку цінних паперів, через що спостерігаються численні порушення прав інвесторів.

Отже, створення ефективного правового механізму захисту прав інвесторів в контексті судової реформи є невід'ємною умовою подальшого розвитку фондового ринку.

 

Список використаних джерел

1. Забучинська Т. В. Проблеми та шляхи підвищення ефективності державного регулювання фондового ринку України [Електронний ресурс] / Забучинська Т. В.– Режим доступу: http://ndi-fp.asta.edu.ua.

2. Краснова І. В. Фондовий ринок в Україні: стан та перспективи розвитку / І. В Краснова // Проблеми економіки. - 2014.- № 1. - C. 129-134.

3. Малишенко К.А. Сучасний стан ринку цінних паперів: проблеми та перспективи / К.А.Малишенко // Ефективна економіка. – 2014. - №7. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/ op=1&z=3175.

4. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.nssmc.gov.ua.

5. Яцюк Г. В. Модернізація торгівельної інфраструктури ринку цінних паперів / Г. В. Яцюк // Фінансова інфраструктура України: проблеми та напрямки розвитку: зб. тез Всеукр. наук.- практ. конф. – К. : Криниця, 2013 – с. 170 – 172.

 

 

Категорія: Секція/Section_3_2016_06_1 | Додав: clubsophus (2016-06-01)
Переглядів: 5166 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція/Section_1_2016_06_1
Секція/Section_2_2016_06_1
Секція/Section_3_2016_06_1
Секція/Section_4_2016_06_1
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 621
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0