Архів / Archive

Головна » Статті » 2016_06_1_KamPodilsk » Секція/Section_3_2016_06_1

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «ПРОСТОРОВА ПОЛЯРИЗАЦІЯ»

Горіна Ганна

к.е.н., доцент

ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського

м. Кривий Ріг, Україна

 

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «ПРОСТОРОВА ПОЛЯРИЗАЦІЯ»

 

Посилення поляризації світового економічного простору, диспропорція та асиметрія соціально-економічного розвитку, диференціація та нерівномірність територіально-галузевої структури країн та регіонів світу викликає об’єктивну необхідність дослідження теоретичних та методологічних основ цього процесу.

Значущість та актуалізація процесу просторової поляризації світового економічного простору, його домінування та багатоаспектні прояви порушуються в численних дослідженнях вітчизняних та зарубіжних науковців. Так, Паршин Ю.І. зауважує, що дослідження особливостей регіонального розвитку «…зумовлює необхідність виявлення найбільш суттєвих проблем з визначення регіональних диспропорцій і просторової диференціації, нерівномірності економічного і соціального розвитку…» [1, c. 29]. Кутаев Ш.К., Жантудуева Х.М. стверджують, що «…у сучасних умовах економічного розвитку домінуючою тенденцією стає посилення міжрегіональних диспропорцій в соціально-економічному розвитку територіальних утворень» [2]. Гур’янова Л.С., Прокопович С.В. підкреслюють, що «…зростання рівня нерівномірності розвитку регіонів внаслідок різного потенціалу адаптації територій до змінних умов функціонування призвело до формування дисбалансу між темпами економічного зростання територій-донорів і територій-реципієнтів» [3, c. 62]. Ртищєв А.В. наполягає на необхідності «…забезпечення збалансованого розвитку регіонів, підвищення їх конкурентоспроможності, а також скорочення соціально-економічних диспропорцій» [4, c. 3] в умовах глобалізації,  систематичних криз світової економіки, зростання залежності національної економіки від несприятливих явищ.  

Поняття просторової поляризації досить об'ємно і має в сучасній науці різні тлумачення та перебуває на стику регіональної економіки, економічної географії та соціології, інституціональної економіки, макроекономіки та демографії. Разом з тим, у більшості трактувань розкривається її економічна сутність, яка відображає нерівномірність соціально-економічного розвитку територій (табл. 1).

 

Таблиця 1 - Підходи до визначення поняття «просторова поляризація»

Автор

Назва підходу

Авторське визначення поняття

Паршин Ю.І.

[1, с. 32]

Ресурсний

Просторова економічна поляризація – це нерівномірність економічного розвитку, що виникла внаслідок процесу нерівномірного перерозподілу економічних ресурсів, доходів і витрат, яка виражається на різних рівнях соціально-економічного й екологічного розвитку

Экова В.А. [5]

Поляризованість економічного простору - означає стан, що відбиває певну сукупність розподілу ресурсів природно-господарської і соціально-економічної системи, для даної території в певний момент часу

Головачева О.А. [6, c. 38]

Просторова економічна поляризація – це виникла внаслідок процесу перерозподілу економічних ресурсів, доходів і витрат нерівномірність соціально-економічного розвитку території, що виражається в різних рівнях соціально-економічного розвитку її регіонів

Багманова Г.Р.

[7, c.18]

Шкромада В.І. [8, c. 6]

Факторний

 

Просторова поляризація - сукупність характеристик рівнів розвитку регіонів, які формуються дією базових чинників, а також їх динамічних тенденцій під дією актуальних чинників, що обумовлюють структурні зміни по виробничо-економічним, фінансово-економічним і соціально-економічним напрямкам.

Кетова Н.П., Овчинников В.Н. [9, с. 205]

Просторова економічна поляризація - це універсальний феномен регіональної економіки, що представляє собою сукупність об'єктивних і суб'єктивних факторів, що призводять до надмірної територіальної нерівномірності в ресурсної забезпеченості, способах і результатах економічної активності

 

Соболєв О.В.

[10, c. 7]

Ресурсно-факторний

Просторова поляризація - виникла в результаті нерівномірного розподілу економічних ресурсів і впливу певних факторів, висока просторова неоднорідність, яка виражається в різному рівні соціально-економічного розвитку досліджуваних територій

Панфілов В.С. [11, c. 42]

Поляризація економічного простору означає стійкі в просторі і часі суттєві диспропорції всередині і між регіональними системами (або по відношенню до середньої величини), які проявляються в різних рівнях соціально-економічного розвитку територіальних утворень

 

Таким чином, теоретичне узагальнення тлумачень та трактувань поняття «просторова поляризація» дає змогу відокремити три підходи до його визначення, а саме ресурсний, факторний та ресурсно-факторний. Назва зазначених підходів відбиває передумови просторової диспропорцій, диференціації та нерівномірності розвитку територій.

 

Список використаних джерел

1. Паршин Ю.І.  Оцінка нерівномірності економічного розвитку за індикаторами поляризації та асиметрії / Ю. І. Паршин // Інвестиції: практика та досвід. - 2014. - № 24. - С. 28-33.

2. Кутаев Ш.К., Жантудуева Х.М. Направления снижения межрегиональных диспропорций социально-экономического развития / Ш.К. Кутаев, Х.М Жантудуева // Современные проблемы науки и образования. - 2015. - № 1-1. - [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://cyberleninka.ru/article/n/napravleniya-snizheniya-mezhregionalnyh-disproportsiy-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya

3. Гурьянова Л. С., Прокопович С. В. Модели оценки влияния межрегионального взаимодействия на процессы конвергенции развития территорий // Бизнес Информ. – 2013. – №1. – C. 62–67.

4. Ртищев А. В. Эффективные инструменты сглаживания пространственной поляризации регионов : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.00.05 "Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика)" / Ртищев Андрей Вячеславович – Уфа, 2013. – 24 с.

5. Экова В.А. Идентификация объектов пространственного менеджмента в регионе / В.А. Экова // Материалы международной научно-практической конференции «Современные направления теоретических и прикладных исследований ‘2013». – Выпуск 1. – Одесса: КУПРИЕНКО. – 2013. - [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.sworld.com.ua/index.php/uk/economy-113/where-to-stay-productive-forces-and-regional-economy-113/16975-113-0762

6. Головачева О.А. Инструменты сглаживания пространственной поляризации регионов // Современные наукоемкие технологии: региональное приложение. – 2012. – № 2 (30). – С. 34– 38.

7. Багманова Г. Р. Формирование эффективного институционального контура межбюджетных отношений в современной российской экономике : автореф. дис. на соискание наук. степни канд. эк. наук : спец. 08.00.01 "Экономическая теория;" / Багманова Гульнара Рафаэлевна – Казань, 2015. – 150 с.

8. Шкромада В. И. Совершенствование налоговых инструментов сглаживания социально-экономической поляризации регионов : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.00.05 "Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика)" / Шкромада Валентина Ивановна – Белгород, 2013. – 24 с.

9. Кетова Н.П., Овчинников В.Н. Региональная экономика: универсальный учебный экономический словарь. — Ростов н/Д.: Феникс, 2006. – С. 247

10. Соболев А. В. Условия и факторы поляризованного развития муниципальных районов и городских округов северо-западного экономического района : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : спец. 25.00.24 "Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география" /Соболев Алексей Викторович – Санкт-Петербург, 2015. – 20 с.

11. Панфилов В.С. Типология региональных образований экономического пространства / В.С. Панфилов // ВЭПС. – 2010. - №2. – С. 42-45

 

Категорія: Секція/Section_3_2016_06_1 | Додав: clubsophus (2016-06-01)
Переглядів: 553 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція/Section_1_2016_06_1
Секція/Section_2_2016_06_1
Секція/Section_3_2016_06_1
Секція/Section_4_2016_06_1
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 621
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0