Архів / Archive

Головна » Статті » 2016_10_28_KamPodilsk » Секція/Section_3_2016_10_28

АНАЛІЗ ВПЛИВУ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ НА ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Томчук Олена

к.е.н, доцент

Любар Оксана

к.е.н, доцент

Грушелевич Олена

студентка магістратури

Вінницький національний аграрний університет

м.Вінниця

 

АНАЛІЗ ВПЛИВУ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ НА ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 

За  умов  жорсткої конкурентної боротьби організацій за свого споживача,  вагомої актуальності  набувають питання аналізу ефективності використання трудових ресурсів. Проте й досі детально не відображено вплив ефективності їх використання на фінансові результати діяльності підприємств. Дані питання є малодослідженими як  в економічному, так  і в фінансовому аналізі. Таким чином, вивчення впливу використання трудових ресурсів на фінансові результати суб’єктів підприємницької діяльності відіграють важливу роль  на даному етапі.

Теоретико-методологічним аспектам фінансового та економічного  аналізу присвятили свої праці такі вчені: Г. І. Самойленко [1], С. В. Терьохін [2], А. М. Кравченко [3], Я. С. Салига [4] та ін.

Від ефективності використання трудових ресурсів, рівня забезпеченості ними, величини продуктивності праці залежать обсяг виробництва продукції, ступінь ефективності використання основних засобів, собівартість продукції, обсяг реалізації, величина прибутку та низка інших економічних показників діяльності підприємства. Таким чином, забезпеченість підприємства трудовими ресурсами, їхня структура, якісна характеристика, раціональне використання робочого часу та ефективність їх використання впливають на кінцеві фінансові результати діяльності підприємства через показники виробництва і собівартості продукції. Зростання обсягу випуску продукції за тієї самої чисельності (за рахунок підвищення продуктивності праці) веде до зниження собівартості одиниці продукції. Але якщо обсяг випуску продукції не зменшиться, а при цьому зменшиться чисельність працівників, то знизиться собівартість за статтею «Витрати на оплату праці» [1].

Згідно напрацьованих у науковій літературі методик аналізу,  до основних етапів аналізу трудових ресурсів можна віднести:

 1. аналіз чисельності, складу та руху робочої сили;
 2. аналіз фонду використання робочого часу;
 3. аналіз продуктивності часу;
 4. аналіз рентабельності трудових ресурсів;
 5. аналіз впливу трудових факторів на обсяг випуску продукції;
 6. аналіз невикористаних резервів;
 7. аналіз впливу ефективності використання трудових ресурсів на фінансові результати та фінансовий стан діяльності підприємства [2].

Проведення аналізу на всіх етапах має ґрунтуватися на існуючих законодавчій та нормативно-правовій, обліковій інформаційних базах, бухгалтерській та статистичній звітностях, даних первинної документації [3].

Метою аналізу використання робочого часу за сучасних умов є визначення розміру і причин втрати робочого часу з представленням  наслідків на фінансові результати діяльності та розробленні заходів для покращення його використання.

Фінансові результати напряму залежать від обсягу виробництва та реалізації продукції, а ті, у свою чергу, від величини затраченого часу на їх виробництво – кількості відпрацьованих днів і годин одним робітником за звітний період, ступеня використання фонду робочого часу [4].

Вплив ефективності використання трудових ресурсів на фінансові результати  можна  прослідкувати  по окремому виду продукції за певною виробленою їх кількістю при  умові  прирівнення його виробництва до обсягу реалізації (РП), тобто все, що виробляємо, йде на продаж, та за умови розрахунку середньоденного виробітку не за фактичною собівартістю, а за ціною реалізації (Пг). Цей вплив можна виразити так:

РП = Ч × Д × Г × Пг,                                                                                (1)

де:  Д - середня кількість днів за рік, відпрацьованих одним робітником, днів; Г- середня тривалість робочого дня, годин.

Застосовуючи один із прийомів елімінування, можна розрахувати вплив кожного трудового фактора на виручку (дохід) від реалізації. Якщо середньогодинний виробіток виразити не ціною реалізації, а величиною середнього прибутку за годину (ПРГ), то отримаємо загальний прибуток по окремому виду продукції (ПР), тобто ПР = Ч × Д × Г × ПРГ [1].

В свою чергу, можна також підрахувати вплив кожного трудового фактора на прибуток від реалізації певного виду продукції, використовуючи один із прийомів елімінування. Також за даною схемою можна визначити вплив ефективності використання трудових ресурсів на фінансові результати по кожному виду продукції, які виробляє підприємство.

На нашу думку, не менш важливими і ефективними засобами покращення фінансових результатів за рахунок трудових ресурсів є:

 • здійснення відділом кадрів більш ретельного  обліку по плинності кадрів;
 • виявлення причин звільнення працівників;
 • проведення політики закріплення кадрів та підвищення кваліфікаці;
 • створення відповідних умов праці, навчання, праці.

Все перелічене сприятиме тільки покращенню фінансового стану підприємства за рахунок підвищення продуктивності праці працівників, адже вона певною мірою характеризує ефективність всього виробництва та ефективність використання робочої сили і визначається виробітком продукції одним робітником за одиницю часу, а також витратами живої праці на виробництво одиниці продукції (трудомісткістю продукції).

Таким чином, вплив ефективності  використання трудових ресурсів на фінансові результати діяльності підприємств відіграє значну роль в покращенні фінансового становища підприємства. Застосування представленого  методу аналізу  дає змогу визначити ефективність використання трудових ресурсів на підприємстві, а використовуючи способи методу елімінування можна розрахувати вплив кожного трудового фактора на виручку (дохід) від реалізації і прибуток від реалізації певного виду продукції. Опрацювання та дослідження конкретних та достовірних причин скорочення чисельності працівників, погіршення умов праці, непродуктивних затрат робочого часу, надасть змогу розробити та накреслити шляхи впровадження заходів щодо їх усунення та підвищення прибутковості діяльності підприємств.

 

Список використаних джерел

 1. Самойленко, Г. І. Методика проведення аналізу впливу ефективності використання трудових ресурсів на фінансові результати діяльності підприємства [Текст] / Г. І. Самойленко // Вісник Університету банківської справи України. – 2011. – № 1 (10). – С. 330-336.
 2. Терьохін, С. В. Види та засоби аналізу ефективності використання трудових ресурсів підприємством [Електронний ресурс] / С. В. Терьохін, І. А. Шеховцова // Сучасні проблеми економіки і підприємництво: зб. наук. праць. – 2014. – №13. – Режим доступу: http://sb-keip.kpi.ua/article/view/47545/43627.
 3. Кравченко, М. А. Аналіз ефективності використання трудових ресурсів на підприємстві [Електронний ресурс] / М. А. Кравченко // Ефективна економіка. – 2010. – № 5. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2010_5_21.
 4. Салига, С. Я. Фінансовий аналіз : навч. посібник [Текст] / С. Я. Салига, Н. В. Дацій, С. О. Корецька, Н. В. Несторенко, К. С. Салига. – К. : ЦУЛ, 2006. – 210 с.
Категорія: Секція/Section_3_2016_10_28 | Додав: clubsophus (2016-10-27)
Переглядів: 548 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція/Section_1_2016_10_28
Секція/Section_2_2016_10_28
Секція/Section_3_2016_10_28
Секція/Section_4_2016_10_28
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 621
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0