Архів / Archive

Головна » Статті » 2016_10_28_KamPodilsk » Секція/Section_3_2016_10_28

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ПІДПРИЄМСТВА

Томчук Олена

к.е.н., доцент

Мазур Юлія

магістрант

Вінницький національний аграрний університет

м. Вінниця

 

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ПІДПРИЄМСТВА

 

Питання фінансового аналізу відіграють важливу роль при визначенні ефективності функціонування підприємства. Особливо це стосується визначення ефективності використання та оборотності товарно-матеріальних цінностей на підприємстві.

Насамперед, основною метою даного аналізу є виявлення та усунення недоліків ефективності використання та оборотності товарно-матеріальних цінностей, пошук та залучення у виробництво невикористовуваних резервів. 

Сьогодні у сучасній літературі вивченням питання ефективності використання ТМЦ підприємств займались такі вітчизняні науковці: Н. Бондар, О. Коновалов, М. Коробова, А. Кузьмінський, Г. Мельничук, Є. Мних, П. Попович та інших. Серед зарубіжних вчених - М. Портер, Ж. Рішар, Р. Франк та інші.

Товарно-матеріальні цінності – це активи, які утримуються для подальшого продажу за умов звичайної господарської діяльності, перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва, утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг, а також управління підприємством [1].

На наш погляд, процес здійснення фінансового аналізу ТМЦ потребує використання певних аналітичних процедур та володіння аналітично-розрахунковими здібностями. Також великий вплив на результати аналізу ТМЦ має специфіка виробництва та його обсяги. Це говорить про те, що визначити ефективність використання та оборотність ТМЦ неможливо, виконавши одне завдання чи розрахувавши один показник.

Попри це, П. Попович виділяє такі основні завдання даного аналізу :

  • аналіз використання існуючих норм ТМЦ, їх відповідності передовим
  • світовим нормам аналогічних підприємств;
  • системний аналіз забезпеченості підприємства та його структурних підрозділів науково обґрунтованим рівнем ТМЦ;
  • перевірка ефективності інформаційної бази аналізу ТМЦ;
  • виявлення впливу окремих чинників на зміну рівня ТМЦ;
  • використання прогнозного аналізу ТМЦ та розрахунок їх впливу на основні економічні показники діяльності підприємств [2].

Виконання ряду цих завдань в комплексі значною мірою впливатимуть і на ефективність управління товарно-матеріальними цінностями.

Ефективне управління запасами (ТМЦ) на основі аналізу дозволяє знизити тривалість виробничого та всього операційного циклу, зменшити поточні витрати на їх збереження, визволити з поточного господарського обороту частину фінансових засобів, реінвестуючи їх в інші активи. Забезпечення цієї ефективності досягається за рахунок проведення аналізу матеріальних запасів, який має свої особливості і складається з таких етапів: - аналіз запасів товарно-матеріальних цінностей у попередньому періоді; - визначення цілей формування запасів; - оптимізація розміру основних груп поточних запасів; - оптимізація загальної суми запасів товарно-матеріальних цінностей, що включаються до складу оборотних активів; - формування ефективних систем контролю за рухом запасів на підприємстві; - реальне відображення у фінансовому обліку вартості товарно-матеріальних цінностей в умовах інфляції [3].

Врахувавши вище зазначені завдання фінансового аналізу, ми вважаємо, що роль фінансового аналізу ТМЦ відображається в створенні інформаційної бази для прийняття стратегічних рішень; зменшенні негативного впливу змін зовнішнього та внутрішнього середовища на стан ТМЦ, а також у визначені необхідного рівня потенціалу підприємства та дію чинників зовнішнього середовища, які у поєднанні дають змогу досягнути його стратегічних цілей.

У процесі здійснення даного аналізу, обов’язково, потрібно розраховувати відповідні показники. Адже фінансові показники виступають в ролі величини, параметра, рівня, вимірника; вони дають змогу, безпосередньо, оцінити ефективність використання та оборотність ТМЦ на підприємстві, їх зміну, що дозволяє судити про фінансовий стан, фінансові відносини та розвиток підприємства загалом.

В свою чергу, необхідно оцінити структуру запасів товарно-матеріальних цінностей за допомогою коефіцієнту нагромадження. Він визначається відношенням вартості виробничих запасів, тварин на вирощувані і відгодівлі, незавершеного виробництва до вартості готової продукції і товарів за формулою:

 ,                                                                                      (1)

де Кн – коефіцієнт нагромадження запасів; ВЗ – виробничі запаси; ТВВ – тварини на вирощуванні і відгодівлі; НВ – незавершене виробництво; ГП – готова продукція; Т – товари.

Коефіцієнт нагромадження характеризує рівень мобільності запасів товарно-матеріальних цінностей і при оптимальному варіанті він повинен бути меншим 1. Але це співвідношення є справедливим тільки у тому випадку, коли продукція підприємства конкурентоздатна і користується попитом [2].        

Для здійснення аналізу оборотності ТМЦ потрібно розраховувати показник ліквідності ТМЦ підприємств - оборотність ТМЦ, який визначається за формулою:

                                   (2)

Даний показник зіставляє вартість ТМЦ і виручку (дохід) від реалізації товарної продукції (робіт, послуг), показує кількість оборотів ТМЦ за певний період [4].

Отже, аналіз товарно-матеріальних цінностей та його періодичне проведення є запорукою виявлення небажаних чинників, які негативно впливають на діяльність підприємства, а в перспективі і на його прибутковість. За допомогою даних аспектів аналізу можна отримати характеристику розвитку господарської діяльності та інтенсивність виробництва, де беруть участь саме ТМЦ. А також вивчаючи кількісний бік явищ і процесів господарського життя ТМЦ, економіст одночасно може аналізувати їх якісний бік, що значною мірою впливає на прийняття управлінських рішень керівником того чи іншого суб’єкта господарювання.

 

Список використаних джерел

  1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 « Запаси » : Наказ Міністерства фінансів України від 20.10.99 року № 246 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99
  2. Попович, П. Аналіз формування та використання запасів підприємства [Електронний ресурс] / П. Попович : – Режим доступу: http://www.econa.at.ua/Vypusk_5/popovych.pdf
  3. Одажіу, Д. Г. Особливості аналізу матеріальних запасів на підприємствах промисловості [Електронний ресурс] / Д. Г. Одажіу. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/16_NPRT_2009/Economics/46422.doc.htm
  4. Аналіз оборотності запасів товарно-матеріальних цінностей. Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання [Електронний ресурс] // online Бібліотека. – Режим доступу : http://readbookz.com/book/147/4186.html
Категорія: Секція/Section_3_2016_10_28 | Додав: clubsophus (2016-10-27)
Переглядів: 469 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція/Section_1_2016_10_28
Секція/Section_2_2016_10_28
Секція/Section_3_2016_10_28
Секція/Section_4_2016_10_28
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 621
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0