Архів / Archive

Головна » Статті » 2016_10_28_KamPodilsk » Секція/Section_3_2016_10_28

ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯУПРАВЛІННЯ: ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ

Комасюк Олександр

слухач магістратури

Науковий керівник: д.е.н., професор Правдюк Н.Л.

Вінницький національний аграрний університет

м. Вінниця

 

ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯУПРАВЛІННЯ: ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ

 

В епоху постіндустріального розвитку світової економіки інформація стає визначальним чинником виробництва, без урахування якого нівелюються будь-які перспективи економічного зростання. Вона як продукт бухгалтерського обліку сьогодні повинна відображати більш складні, глобальні та швидко змінювані бізнес-процеси, забезпечуючи здатність менеджменту адекватно реагувати на виклики економічного буття.

Втім, практика засвідчує, що облікова система підприємств часто не формує адекватного сучасним умовам інформаційного забезпечення, що призводить до його невідповідності інформаційним потребам, запитам й очікуванням користувачів та втрати їх довіри до інституту бухгалтерського обліку. У зв’язку з цим об’єктивно постає проблема формування облікової інформації, яка б відповідала цільовим критеріям різних груп користувачів та в усіх необхідних аспектах відображала фінансово-господарську діяльність підприємств, розробки організаційно-методичних підходів до оцінки та контролю її якості [1].

Інформація є визначальним чинником, що характеризує рівень безпеки аграрного бізнесу. Висока проінформованість керівників та менеджерів про бізнес-процеси й загрози дозволяє мінімізувати ризики та забезпечити конкурентні переваги. В інформаційній системі аграрного підприємства левова частка припадає на обліково-аналітичну інформацію [2].

Обліково-аналітичне забезпечення як інформаційний ресурс управління досліджували як вітчизняні так і зарубіжні науковці. Варто згадати про фундаментальні праці з обліку, що мають прямий зв’язок з тематикою обліку, аналізу та звітності діяльності підприємств, зокрема монографію Патона В. і Литтлтона А. [3], що досі, незважаючи на поважний вік першого видання (1936), залишається базовим джерелом у питанні визначення стандартів корпоративного обліку.

Серед проблем, що залишаються невирішеними, слід виділити питання визначення дефініції «обліково-аналітичне забезпечення». Досі серед науковців немає єдиного підходу до того, чим є обліково-аналітичне забезпечення – процесом, системою показників чи звітності, кінцевим інформаційним продуктом тощо (табл.1). Відсутність єдиного підходу щодо цього гальмує можливості визначення принципів його формування, особливо у контексті інформаційного забезпечення  управління.

Таблиця 1

Бачення терміну «обліково-аналітичне забезпечення» вченими-економістами

Автор

Визначення

Безродна Т. М.

процес підготовки обліково-аналітичної інформації, забезпечення її кількості та якості [4]

Вольська В. В.

сукупність процесу збору, підготовки, реєстрації та зведення облікової інформації підприємств залежно від законодавчо встановленої системи ведення обліку і проведеного на основі цієї інформації глибокого аналізу із застосуванням певних методів і прийомів [5]

Юзва Р. П

сукупність облікових та аналітичних процесів, об’єднаних в обліково-аналітичну систему та спрямованих на задоволення інформаційних потреб користувачів шляхом перетворення первинної інформації в узагальнюючу, згідно з визначеними цілями, а також нормативно-правовим, методичним, організаційним, програмним, математичним, технічним та ергономічним забезпеченнями [6]

Брик Г.

система накопичення, узагальнення та передавання інфор-мації, яка допомагає керівникам приймати рішення, здійснювати планування та контролювати діяльність суб’єкта господарювання [7]

Родкіна В. В.

інтерактивну структуру, яка включає персонал, обладнання і процедури, об’єднані інформаційним потоком, який використовується логістичним менеджментом для планування, регулювання, контролю та аналізу функціонування й розвитку підприємства [8]

Шимохан-

ська Т. В.

інформаційну систему, яка складається із взаємопов’язаних підсистем: бухгалтерського, фінансового, управлінського, податкового обліку; звітності, для різних потреб кориcтувачів; аналізу фінансово-господарської діяльності та фінансового аналізу звітності [9]

 

Варто відзначити, що обліково-аналітичне забезпечення розглядають як сукупність детально розроблених форм і методів комунікації між підрозділами, забезпечення оперативності зібрання та накопичення інформації, поточне планування діяльності структурних підрозділів, контроль за рівнем витрат матеріальних, фінансових трудових ресурсів, аналіз та прогнозування фінансового становища. В той час, Коренева Т. вважає, що інноваційне обліково-аналітичне забезпечення повинно сприяти підвищенню функціональної організованості бізнес-структур за рахунок інтеграції та систематизації однорідних даних для забезпечення менеджерів достовірною та релевантною інформацією з метою досягнення фінансової стабільності та стійкості у практиці ведення бізнесу.

На нашу думку обліково-аналітичне забезпечення сталого розвитку підприємства становить єдність систем обліку, аналізу та аудиту, об’єднаних інформаційними потоками для управління економічними процесами, при виборі (або реалізації) напрямків сталого розвитку та варіантів їх фінансування. Бухгалтерський облік та економічний аналіз, як основні частини інформаційної системи, забезпечують оперативною інформацією внутрішніх користувачів для розробки стратегії й тактики діяльності організації. І саме обліково-аналітичне забезпечення створює середовище економічної довіри серед усіх учасників господарських відносин: постачальників і підрядників, покупців і замовників, засновників, податкових органів, кредитних організацій, страхових компаній і т. ін.

 

Список використаних джерел

  1. Правдюк, Н. Л. Якість облікової інформації: сутність та методика оцінки [Текст] / Н. Л. Правдюк., М. В. Правдюк // Облік і фінанси. – 2016. – № 2 (72). – С. 57-65.
  2. Мулик, Я. І. Формування системи формування обліково-аналітичного забезпечення фінансової безпеки підприємств в умовах аграрного бізнесу [Електронний ресурс] / Я. І. Мулик. – Режим доступу : http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Economica/article/viewFile/ 4914/4841
  3. Paton, W. An Introduction to Corporate Accounting Standards [Text] / W. Paton, А. Littleton. – 23rd printing. – American Account-ing Association, 1996.
  4. Безродна, Т. М. Обліково-аналітичне забезпечення управління підприємством: визначення сутності поняття [Електронний ресурс] / Т. М. Безродна // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2008. – № 10 (128). – Ч. 2. – Режим доступу : http://www.nbuv. gov.ua/portal/Soc_Gum/VSUNU/2008_10_ 2/bezrodna.pdf.
  5. Вольська, В. В. Методичні підходи до обліково-аналітичного забезпечення та аудиту управлінської діяльності аграрних підприємств [Текст] / В. В. Вольська // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2012. – № 3 (24). – С. 83-88.
  6. Юзва, Р. П. Обліково-аналітичне забезпечення управління діяльністю підприємств спиртової промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 / Р. П. Юзва. – Тернопільський національний економічний університет. – Т., 2011. – 20 с.
  7. Брик, Г. Обліково-аналітичне забезпечення управління витратами [Електронний ресурс] / Г. Брик. – Режим доступу : http://sophus.at.ua/publ/2014_12_16_lutsk/sekcija_2_2014_12_16/ oblikovo_ analitichne zabezpe-chennja  upravlinnja_vitratami_pidpriemstva/75-1-0-1139.
  8. Родкина, А. Т. Информационная логистика [Текст] / А. Т. Родкина. – М. : Экзамен, 2001. – 288 с.
  9. Шимоханская, Т. В. Концепция учетно-аналитического обеспечения устойчивого развития организации [Текст] / Т. В. Шимоханская // Экономические науки. – 2011. – № 5 (78). – С. 346-354.
Категорія: Секція/Section_3_2016_10_28 | Додав: clubsophus (2016-10-27)
Переглядів: 1736 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція/Section_1_2016_10_28
Секція/Section_2_2016_10_28
Секція/Section_3_2016_10_28
Секція/Section_4_2016_10_28
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 621
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0