Архів / Archive

Головна » Статті » 2016_10_28_KamPodilsk » Секція/Section_3_2016_10_28

ОСОБЛИВОСТІ ЗАРУБІЖНИХ МЕТОДІВ ОБЛІКУ ВИТРАТ І КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ

Романенко Ірина

студентка

Науковий керівник: к.е.н., старший викладач Бутко Н.В.

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

м. Черкаси

 

ОСОБЛИВОСТІ ЗАРУБІЖНИХ МЕТОДІВ ОБЛІКУ ВИТРАТ І КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ

 

Облік витрат відіграє важливу роль при здійснені процесу управління і прогнозування економічних наслідків прийняття управлінських рішень. Під методом калькуляції собівартості мається на увазі такий метод обліку витрат, який дозволяє їх накопичувати за елементами і статтями з метою формування собівартості виготовлюваної продукції Потрібно правильно вибрати метод обліку витрат, тому що від нього залежить ефективність прийнятого управлінського рішення.

У зв’язку з активною інтеграцією України у світову економіку та виходу вітчизняних підприємств на міжнародні ринки, все частіше застосовуються зарубіжні методи обліку витрат і калькулювання собівартості продукції. Серед запозичених методів в Україні використовують: «стандарт-кост», «абсорбшен-костинг», система «точно в зазначений термін», «метод ФВА», «кайзер-костинг», «директ-костинг», «верибл-костинг», АВС-метод, «таргет-костинг», CVP-аналіз, бенчмаркінг затрат, «кост-кілинг», LCC-аналіз, облік за центрами діяльності та калькулювання за останньою операцією.

Найпоширенішими методами є «стандарт-кост» та «директ-костинг». При обліку затрат за системою стандартних витрат («стандарт-кост») фактичні затрати в обліку співставляються з витратими, які зазначені в стандартах, а різниця відноситься на відповідні рахунки відхилень. Відхилення обліковуються таким чином, що відразу ж можна визначити причини й відповідальність конкретних осіб за допущенні відхилення від кошторису. Але, незважаючи на свою поширеність, цей метод має певні недоліки, одним із яких є виявлення відхилень розрахунковим шляхом і відображення його в обліку в кінці звітного періоду. Таким чином, управлінське рішення, пов’язане з обліком наявних відхилень фактичних витрат від стандартних може бути прийнято лише в кінці звітного періоду [1].

Щодо використання «стандарт-косту» в Україні, Т. Сльозко вважає, що нормативний метод витрат буде ефективним лише тоді, коли він повністю відповідатиме зарубіжному зразку. Це має передбачати й оперативне планування витрат, їхній облік на бухгалтерських рахунках за нормативними документами з одночасним відображенням відхилень у фінансових результатах [2].

«Директ-костинг» характеризується розподілом виробничих витрат на змінні та постійні. За змінними витратами оцінюються незавершене виробництво та залишки готової продукції. Постійні витрати вважаються витратами поточного періоду, не відносяться на собівартість продукції та не розподіляються між виробами, а прямо відносяться на результати господарської діяльності [3]. Система «директ-костинг» має ряд особливостей, а саме: розподіл виробничих витрат; інтеграція управлінського та фінансового обліку; відображення даних у головній книзі; калькуляція собівартості продукції як процес багатостадійного складання звіту про доходи фірм маржинального доходу, який застосовують для аналізу прибутковості й прийняття управлінських рішень.

На промислових підприємствах України, котрі застосовують «директ-костинг», періодично трапляються програмовані помилки, причиною яких є неточність у розподілі змінних і постійних витрат. Існує виважений вихід із цієї ситуації – кожне підприємство має проводити калькулювання собівартості продукції за повними витратами, встановлювати фактичну (реальну) собівартість одиниці продукції за всією номенклатурою виробів, що випускаються, і аналізувати фактичну собівартість виробів порівняно з плановою чи нормативною, а також з відпускними цінами.

Значний вплив на витрати підприємства має процес постачання, організація складського господарства і саме виробництво, що повинно виробляти продукцію лише тоді, коли запасів товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ) є менше, ніж потребує виробничий процес. Усе це сприяє утворенню системи «точно в зазначений термін». Постачання ТМЦ виробничим підрозділам проводилося дрібними партіями у разі нагальної потреби, що значно знизило рівень запасів таких цінностей і зменшило непродуктивні витрати, пов’язані з випуском зайвої продукції. Крім того, за системи «точно в зазначений термін» увага виробників зосереджена не на рівні закупівельних цін, а на якості, доступності та загальній вартості продукції [4].

Метод АВС, або облік витрат за видами діяльності, передбачає, що діяльність підприємств розглядають як сукупність процесів або робочих операцій, а суму витрат за відповідний період чи на виготовлення певного виду продукції визначають додаванням усіх здійснених витрат за кожним процесом і господарською операцією. Ця система управління витратами передбачає спочатку групування накладних витрат за основними видами діяльності, а потім розподіл їх між видами продукції, виходячи з того, які види діяльності необхідні для виробництва цього продукту. АВС-метод слід розглядати як один з найперспективніших методів управління витратами.

«Таргет-костинг» – система обліку витрат на основі цільової ціни, тобто ціни, яку споживачі можуть заплатити. Процес такого калькулювання полягає в тому, що спочатку визначають найбільш прийнятні для споживачів дизайн продукту та ціну, а потім розробляють виріб [3].

Функціонально-вартісний аналіз (ФВА) – це метод обліку витрат і калькулювання собівартості продукції, що передбачає поглиблене вивчення функцій об’єктів дослідження, яке скеровується на зменшення витрат підприємства за умови одночасного збільшення ефекту, котрими є споживчі властивості продукції. Метою цього методу є вдосконалення корисних функцій виробів за умови забезпечення вдалого співвідношення між витратами на їхнє виготовлення [4]. Важливою умовою для функціонування ФВА є наявність у штаті підприємства досвідчених аналітиків, здатних правильно розподілити функції виробів, відстежити їхню динаміку та поведінку.

Метод «абсорбшен-костингу» (метод поглинання витрат) близький до «директ-костингу», проте відрізняється від останнього порядком розподілу постійних витрат між калькуляційними періодами. «Абсорбшен-костинг» забезпечує повний розподіл усіх здійснених витрат між проданою продукцією і її залишками у товарній формі. Цей метод дає змогу обчислювати як виробничу собівартість, так і собівартість реалізованої продукції.

Використання зарубіжного досвіду обліку витрат та калькулювання собівартості продукції позитивно впливає на розвиток вітчизняної економіки та підприємств. Але важливим є врахування особливостей кожного методологічного підходу, переваг та недоліків, можливих ризиків і послідовне введення їх у використання на підприємстві для досягнення найбільшої ефективності виробництва.

 

Список використаних джерел

  1. Погосова, А. В. Методи обліку витрат та калькулювання собівартості продукції: переваги та недоліки [Текст] / А. В. Погосова, О. Ф. Ярмолюк // Облік і фінанси. – 2012. – № 4. – С. 18-20.
  2. Сльозко, Т. Методи обліку витрат «стандарт-кост» і нормативний: історія та сучасність [Текст] / Т. Сльозко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2007. – № 7. – С. 3-8.
  3. Дороженко, Л. І. Сучасні методи обліку витрат у контексті зарубіжного досвіду [Текст] / Л. І. Дороженко // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2014. – № 2. – С. 72-76.
  4. Дерій, В. А. Запозичені (зарубіжні) методи обліку витрат і калькулювання собівартості продукції та їхнє використання в Україні [Текст] / В. А. Дерій // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Vlca_ekon/Ekon/2010_33/18.pdf (дата звернення 01.10.2016 р.). – Назва з екрана.
Категорія: Секція/Section_3_2016_10_28 | Додав: clubsophus (2016-10-27)
Переглядів: 1813 | Рейтинг: 5.0/2
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція/Section_1_2016_10_28
Секція/Section_2_2016_10_28
Секція/Section_3_2016_10_28
Секція/Section_4_2016_10_28
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 624
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0