Архів / Archive

Головна » Статті » 2016_10_28_KamPodilsk » Секція/Section_3_2016_10_28

РОЛЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТА ПРОБЛЕМИ ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ

Поліщук Аліна

студентка

Науковий керівник: к.е.н., старший викладач Бутко Н. В.

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

м. Черкаси

 

РОЛЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТА ПРОБЛЕМИ ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ

 

Управлінський облік – це сукупність методів та процедур, які забезпечують підготовку і надання інформації для планування, контролю і прийняття рішень на різних рівнях управління суб’єктом підприємницької діяльності. Розробка і введення його на підприємствах є частиною загального процесу реформування системи бухгалтерського обліку в Україні. Тому управлінський облік нині стає невід’ємною частиною облікової системи значної частини компаній в різних країнах та потребує удосконалення. Однак суттєвим гальмом поширення управлінського обліку в нашій країні залишається відсутність чіткого визначення переліку його складових, вплив адміністративної системи, податкова політика, що примушує суб’єкти підприємництва збільшувати витрати з метою зменшення оподатковуваного прибутку, а також, не зацікавленість до цієї системи безпосереднього споживача управлінської інформації через відсутність чітко визначеної потреби в результатах обліку.

Однією з найважливіших проблем функціонування підприємств України в ринкових умовах, як зазначає О. О. Довжик, є налагодження системного контролю за витратами як основного засобу досягнення належної ефективності діяльності. Вирішенню цієї проблеми має сприяти управлінський облік, або система управління витратами [1]. Актуальність цієї тематики нині проявляється в бажанні будь-якого підприємства знати, яка продукція користується найбільшим попитом, які витрати необхідні на її випуск і який дохід принесе її реалізація в майбутньому.

 Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» визначено, що «Управлінський (внутрішньогосподарський) облік – це система обробки та підготовки інформації про діяльність підприємства для внутрішніх користувачів в процесі управління підприємством» [2]. Однак таке трактування не відображає справжню його сутність, адже управлінський облік забезпечує підготовку і аналіз бухгалтерської інформації, щоб допомогти керівництву в управлінні, плануванні й контролі діяльності підприємства, оскільки надає інформацію про формування собівартості, забезпечує даними про відхилення фактичних показників від прогнозних значень в оперативному порядку.

Основною метою управлінського обліку є орієнтація управлінського процесу на досягнення цілей підприємства, забезпечення управлінського апарату оперативною, достовірною та максимально повною, інтегрованою інформацією для прийняття раціональних рішень.

Управлінський облік призначений для розв’язання таких основних задач:

- забезпечення керівного апарату підприємства інформацією про те, якими будуть консолідовані результати бізнесу;

- відображення результатів роботи окремих напрямків (за видами діяльності, групами товарів або іншими елементами залежно від специфіки бізнесу);

- відображення результатів роботи структурних підрозділів підприємства (відділів, цехів, юридичних осіб);

- здійснення контролю за витратами шляхом їх обліку по видах і центрах витрат;

- нагромадження статистики про доходи і витрати підприємства у визначеному розрізі для виявлення загальних тенденцій діяльності підприємства;

- здійснення планування і контролю виконання бюджету;

- ведення оперативного обліку розрахунків з окремими контрагентами, взаєморозрахунків між власними юридичними особами.

Таким чином, управлінський облік можна охарактеризувати як систему підготовки ключової інформації і забезпечення нею різних рівнів управління з ціллю ефективного планування, контролю і покращення якості приймаючих управлінських рішень. Крім того, в системі управлінського обліку здійснюється оцінка прийнятих рішень на різних рівнях управління з точки зору відповідності загальної стратегії підприємства.

Також, важливу роль відіграє управлінський облік при вирішенні завдань прогнозного характеру, а саме: про рентабельність нових видів продукції; визначення очікуваного доходу від запланованих господарських заходів; оцінки ефективності нових інвестицій; прийняття рішень в умовах використання обмежених ресурсів тощо.

Організація бухгалтерського управлінського обліку на підприємстві, як зазначає Н. І. Копняк,  передбачає три етапи [3]:

- методологічний;

- технічний;

- організаційний.

Методологічний етап передбачає вибір моделі управлінського обліку, де в залежності від його мети визначаються об’єкти та методи обліку витрат, а також елементи бухгалтерського обліку, які можуть служити для формування інформації необхідної для прийняття управлінських рішень. Це план рахунків управлінського обліку, складання калькуляційних статей тощо.

На технічному етапі обираються регістри аналітичного обліку та форми внутрішньої звітності. Також доцільним  на цьому етапі визначати напрямки руху інформації в середині підприємства.

Організаційний етап передбачає розподіл обов’язків між працівниками в системі управлінського обліку.

Отже, управлінський облік є інструментом управління діяльністю підприємства, об’єднуючи практично всі функції управління (облік, планування, координацію, контроль, аналіз, прийняття рішень тощо). Тому впровадження та удосконалення управлінського обліку на підприємстві будь-якої організаційно-правової форми є необхідною умовою його ефективного функціонування, створення оптимальної ринкової інфраструктури, виживання підприємства в умовах вільної конкуренції та зростання його економічного потенціалу.

 

Список використаних джерел

  1. Довжик, О. О. Роль управлінського обліку та проблеми його впровадження на підприємствах [Текст] / О. О. Довжик // Вісник Полтавської державної аграрної академії. – 2012. – №2. – С.174-179.
  2. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні [Електронний ресурс] : закон України від 16.07.1999 р. №996–XI (зі змінами і доповненнями) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ligazakon.ua (дата звернення 29.09.2016 р.). – Назва з екрана.
  3. Копняк, Н. І. Організація управлінського обліку на підприємстві [Електронний ресурс] / Н. І. Копняк, І. В. Горбатюк. – Режим доступу : http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=72485 (дата звернення 29.09.2016 р.). – Назва з екрана.
Категорія: Секція/Section_3_2016_10_28 | Додав: clubsophus (2016-10-27)
Переглядів: 1285 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція/Section_1_2016_10_28
Секція/Section_2_2016_10_28
Секція/Section_3_2016_10_28
Секція/Section_4_2016_10_28
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 621
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0