Архів / Archive

Головна » Статті » 2016_10_28_KamPodilsk » Секція/Section_3_2016_10_28

СТРАТЕГІЧНІ ВЕКТОРИ БЕЗПЕКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ГОСПОДАРСЬКОГО МЕХАНІЗМУ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

Бойко Віталій

к.е.н., доцент, докторант

Регіональний філіал Національного інституту

стратегічних досліджень в місті Львові

м. Львів

 

СТРАТЕГІЧНІ ВЕКТОРИ БЕЗПЕКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ГОСПОДАРСЬКОГО МЕХАНІЗМУ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

 

Публікація містить результати досліджень, проведених за грантом Президента України за конкурсним проектом Ф-63 Державного фонду фундаментальних досліджень.

 

Господарський механізм розвитку сільських територій взаємодіє з системою економічної безпеки держави через підсистему внутрішніх взаємозв’язків і блоків. Ефективність такої взаємодії залежить від ступеня інтегрованості та узгодженості господарського механізму з пріоритетами та цілями системи економічної безпеки. Це безпосередньо визначає безпекові параметри умов розвитку сільських територій через кількісний вимір сукупності сформованих індикаторів. Для покращення такої функціональної взаємодії, доцільним є проектування стратегічних векторів безпекової трансформації господарського механізму з урахуваннях складових економічної безпеки держави, яким підпорядковані компоненти економічної безпеки розвитку сільських територій. Ці складові визначені в “Методичних рекомендаціях щодо розрахунку рівня економічної безпеки України”, серед яких виробнича, демографічна, енергетична, зовнішньоекономічна, інвестиційно-інноваційна, макроекономічна, продовольча, соціальна та фінансова. Такий підхід забезпечить не лише дотримання комплексно-системного підходу до проектних процедур, але й дозволить надати їм обґрунтованого характеру.

З огляду на це, з метою посилення функціональної взаємодії господарського механізму розвитку сільських територій з системою економічної безпеки держави спроектовано такі стратегічні вектори його безпекової трансформації:

1) інтенсифікації аграрного виробництва, що полягає в реструктуризації підходів до використання наявного природно-ресурсного потенціалу сільських територій на засадах врахування його регіональної специфіки, використання незадіяних резервів підвищення ефективності виробничих процесів (впровадження енергоощадних технологій, розбудови логістично-комунікаційних зв’язків тощо), диверсифікації господарського діяльності на сільських територіях, створення закутних міжсекторальних виробничо-господарських циклів;

2) нормалізації демографічної ситуації, що передбачає подолання критично-дестабілізуючих тенденцій стагнації людського капіталу та занепаду ринку праці на сільських територіях через збалансування статево-вікової структури сільського населення, створення сприятливих умов для проживання в сільській місцевості, задоволення базових інтересів і потреб, формування ефективних мотивів у молоді до повернення проживання в рідне село після завершення навчання, використання набутих знань, вмінь і навичок для розбудови сільських територій, шляхом реалізації власних ідей та проектів через формат підприємницьких ініціатив, становлення механізмів подолання від’ємних міграційних процесів, у тому числі шляхом вироблення стимулів у трудових мігрантів до повернення проживання у сільській місцевості;

3) екологізації енергетичних потужностей на засадах освоєння альтернативних джерел отримання енергії в сфері “зеленої” енергетики, через використання природно-ресурсного потенціалу сільських територій для встановлення гідро- та вітроелектростанцій, розміщення на незадіяних в процесі аграрного виробництва площах сільськогосподарських угідь сонячних ферм, нарощення масштабів вітчизняних потужностей АПК щодо переробки технічних культур, насамперед, ріпаку на біопаливо;

4) нарощення експортного потенціалу, що передбачає зміцнення позицій вітчизняного АПК на зовнішніх ринках у цільових товарно-продуктових групах (соняшникової олії, кукурудзи, ячменю, пшениці, сої, курятини та ін.) на засадах підвищення його конкурентоспроможності, приведення у відповідність до чинних міжнародних норм і вимог підходів до сертифікації та стандартизації аграрної продукції, диверсифікації світових ринків збуту продукції, шляхом векторної переорієнтації на країни ЄС, Азії та Африки, реструктуризація господарських комплексів у напрямі розвитку органічного землеробства та завоювання відповідної цільової сегментної ніші на міжнародних ринках;

5) інвестиційно-інноваційної модернізації, шляхом техніко-технічного переоснащення господарських комплексів, впровадження інноваційних технологій, максимізації складових елементів ланцюга формування доданої вартості на сільських територіях, створення на базі розгалуженої мережі вищих навчальних аграрних закладів високо технологічних науково-виробничих центрів для кооперації та забезпечення науково-обґрунтованого підходу до управління фінансовими, матеріально-технічними та людськими ресурсами, посилення ділової активності серед трудових мігрантів через переорієнтацію напряму витрат зароблених коштів зі сфери споживчих інвестицій в сферу реалізації бізнесово-інвестиційних проектів;

6) галузево-секторального збалансування, що полягає в подоланні розірваності та диспропорцій розвитку господарських комплексів у сільській місцевості, формування їх раціональної структури, що адекватна реальним ринково-суспільним вимогам і потребам, збільшення частки тваринницької галузі у валовій структурі аграрного виробництва, стимулювання розвитку несільськогосподарських видів економічної діяльності на сільських територіях, посилення інтеграції суб’єктів господарювання в систему міжгосподарських відносин національної економіки; втримання в гранично допустимих межах відтворювальних властивостей природних екосистем;

7) реструктуризації АПК, шляхом переміщення центрів потужностей виробництва сільськогосподарської продукції з господарств населення у фермерські господарства, обмеження параметрів нарощення виробничих потужностей агрохолдингів, підвищення якісних і безпекових споживчих властивостей агарної продукції, реалізації політики імпортозаміщення дефіцитного продовольства, покращення фізичної доступності продовольства для населення, припинення практики бартерних операцій та стимулювання монетизації розрахунків орендних відносин;

8) подолання соціальної несправедливості, що полягає в полегшенні доступу сільського населення до інфраструктурних об’єктів задоволення власних інтересів і потреб (освітніх, медичних, культурних, релігійних та ін.), удосконалення механізмів надання цільової допомоги найбільш незахищеним верствам сільського населення, зменшення його бідності та безробіття, зниження диференціації розподілу суспільних благ між міським і сільським населенням;

9) фінансово-бюджетної децентралізації на засадах посилення відцентрових процесів підвищення фінансової самостійності сільських територіальних громад, подоланні бюрократизму та інертності процедури списання витрат з казначейських рахунків, покращення фінансово-комунікаційної взаємодії периферійних сільських територій з центрами територіальних громад, передбачення податкових пільг для суб’єктів господарювання, що зареєстровані в сільських населених пунктах, забезпечення прозорості та недопущення зловживань при використанні бюджетних коштів.

Переорієнтація господарського механізму розвитку сільських територій на досягнення стратегічних векторів його безпекової трансформації забезпечить нарощення потужностей ресурсно-функціональної бази системи економічної безпеки держави в регіонально-галузевому вимірі, що дозволить покращити ефективність виконання функцій останньої, посилити взаємодію її безпекових внутрішніх підсистем і блоків, підвищити оперативність реагування захисних інструментів нівелювання деструктивного впливу загроз, що в сукупності забезпечить підвищення рівня економічної безпеки розвитку сільських територій, а отже покращення якості життя та добробуту сільського населення.

Категорія: Секція/Section_3_2016_10_28 | Додав: clubsophus (2016-10-27)
Переглядів: 220 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція/Section_1_2016_10_28
Секція/Section_2_2016_10_28
Секція/Section_3_2016_10_28
Секція/Section_4_2016_10_28
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 621
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0