Архів / Archive

Головна » Статті » 2016_10_28_KamPodilsk » Секція/Section_3_2016_10_28

СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Добролежа Катерина

студентка

Лагутенко Олег

студент

Науковий керівник: д.е.н., професор Власюк В. Є.

Університет митної справи та фінансів

м. Дніпро

 

СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

 

Сучасні мінливі умови зовнішнього середовища викликають зростання ступеня впливу фінансових ризиків на діяльність суб’єктів господарювання та сприяють необхідності розробки ефективних механізмів їх нейтралізації. Тому метою дослідження є розгляд найбільш застосовуваних концепцій управління фінансовими ризиками на підприємстві.

Фінансовий ризик являє собою вірогідність понесення підприємством певних фінансових втрат у зв’язку з непередбачуваними обставинами, що можуть виникнути у процесі співробітництва підприємства з фінансовими установами та іншими контрагентами.

Ряд науковців, зокрема О. В. Божанова вказують на те, що система управління фінансовими ризиками на підприємстві скла­дається з двох підсистем: керованої (об'єкта управ­ління) і керуючої (суб'єкта управління). Об'єктом управління є ризикові операції та фінансові відно­сини, що при цьому виникають між учасниками гос­подарської діяльності в процесі здійснення цих опе­рацій. Суб'єктом управління виступає група людей або одна особа, яка за допомогою різних прийомів і методів здійснює цілеспрямований вплив на об'єкт управління [1, с. 82].

Перед тим як створювати на підприємстві систему управління фінансовими ризиками, слід їх ідентифікувати. Н. Лунякіна виділяє такі підвиди фінансових ризиків: ризик зниження фінансової стійкості; ризик неплатоспроможності; інвестиційний; інфляційний ризик; процентний ризик; валютний ризик; податковий ризик [4, с. 73].

Ряд науковців до основних механізмів або ж концепцій внутрішньої та зовнішньої нейтралізації фінансових ризиків відносять: уникнення ризику, утримання ризику, мінімізацію ризику, передачу ризику. Так, уникнення ризику полягає у розробці внутрішніх заходів характеру, які повністю виключають конкретний вид фінансового ризику. Цей метод дозволяє повністю уникнути потенційних утрат, пов’язаних із фінансовими ризиками, однак, з іншого боку, не дозволяє одержати прибуток, пов’язаний із ризикованою діяльністю. Утримання ризику працює в поєднанні з внутрішнім страхуванням. Мінімізація ризиків здійснюється шляхом диверсифікації, лімітування та хеджування. Хеджування фінансових ризиків передбачає зменшення ймовірності їх виникнення за допомогою деривативів або похідних цінних паперів (ф’ючерсів, опціонів, свопів). Механізм хеджування полягає в проведенні протилежних фінансових операцій з ф’ючерсними контрактами та опціонами на товарній і фондовій біржах [3, с. 151].

Механізм диверсифікації використовується насамперед для нейтралізації негативних фінансових наслідків несистематичних видів ризиків. Принцип дії механізму диверсифікації заснований на поділі ризиків. Лімітування концентрації фінансових ризиків реалізується шляхом встановлення на підприємстві відповідних внутрішніх фінансових нормативів у процесі розробки політики здійснення різних аспектів фінансової діяльності, таких як: граничний розмір позикових засобів; мінімальний розмір активів у високоліквідної формі; максимальний розмір товарного або споживчого кредиту, наданого одному покупцеві; максимальний розмір депозитного вкладу, що розміщується в одному банку; максимальний розмір вкладання коштів у цінні папери одного емітента; максимальний період відволікання коштів в дебіторську заборгованість [1, с. 82].

Передача ризику поєднується із зовнішнім страхуванням та здійснюється за певними напрямами: передача ризику шляхом укладання договору факторингу, договору поручительства, біржових угод тощо. Прийняття ризику на себе – пошук підприємством джерел необхідних ресурсів для покриття можливих втрат [3, с. 152].

Всі розглянуті вище методи дозволяють уникнути або зменшити вірогідність настання фінансових ризиків, проте не передбачають створення на підприємстві фондів для компенсації ймовірних фінансових втрат у випадку настання фінансового ризику. В цьому аспекті провідна роль відводиться страхуванню як одному з методів управління фінансовими ризиками.

Задля ефективного функціонування системи управління фінансовим ризиками на підприємстві слід здійснювати постійний моніторинг. Систему моніторингу фінансовими ризиками розглядають як комплекс основних стадій аналізу фінансових ризиків, складовими елементами якої є: визначення типу ризиків за сферою виникнення, характером та глибиною прояву; оцінка якісних та кількісних параметрів ризику; вибір імовірних управлінських рішень щодо мінімізації негативного впливу ризику; оцінка результатів та ефективності управління фінансовими ризиками [2].

Отже, з огляду на проведені вище концепції управління фінансовим ризиками можна сказати, що для якісного управління ризиками підприємство має оцінювати всі можливі варіанти кількісної оцінки втрат, пов’язаних з реалізацією фінансових ризиків, що значно впливають на його економічну діяльність. Кожний суб’єкт господарювання має створити унікальну для себе систему управління, яка б враховувала особливості як життєвого циклу підприємства, так і кожен внутрішній і зовнішній фактор впливу на можливість реалізації згаданих ризиків.

 

Список використаних джерел

  1. Божанова, О. В. Управління фінансовими ризиками промислового підприємства: теоретичний аспект [Текст] / О. В. Божанова // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2015. – Вип.10 (Ч.1). – С. 80-83.
  2. Добринь, С. В. Управління фінансовими ризиками підприємства [Електронний ресурс] / С. В. Добринь // Ефективна економіка. – 2015. – №5. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4073.
  3. Жихор, О. Б. Управління фінансовими ризиками та методи їх нейтралізації на підприємстві [Текст] / О. Б. Жихор, Ю. С. Балясна // Фін.-кредит. діяльн.: пробл. теорії та практики. – 2011. – Вип. 2. – С. 149-153.
  4. Лунякіна, Н. Управління ризиками підприємств [Текст] / Н. Лунякіна // Економіка і менеджмент культури. – 2013. – № 2. – С. 70-75.
Категорія: Секція/Section_3_2016_10_28 | Додав: clubsophus (2016-10-27)
Переглядів: 464 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція/Section_1_2016_10_28
Секція/Section_2_2016_10_28
Секція/Section_3_2016_10_28
Секція/Section_4_2016_10_28
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 621
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0