Архів / Archive

Головна » Статті » 2016_12_14_KamPodilsk » Секція/Section_1_2016_12_14

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ У СКЛАДІ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Матвійчук Людмила

здобувач

Тернопільський національний економічний університет

м. Тернопіль

 

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ У СКЛАДІ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

 

Наявні активи сільськогосподарських підприємств є його основною матеріально-технічною базою для здійснення господарської діяльності, а їх обсяг визначається масштабами і характером діяльності суб’єкта. Залежно від функціональної ролі активи в аграрному виробництві до них відносять засоби виробництва й обігу. Через їхнє вартісне вираження в економіці їх поділяють на основні виробничі засоби та оборотні. Окрім цього, важливим залишається питання перенесення такої вартості на вироблену продукції. Все це зумовлює актуальність дослідження методичного забезпечення обліку необоротних активів сільськогосподарських підприємств.

Найпершим і важливим питанням у цьому процесі є формування та визнання необоротних активів у бухгалтерському обліку, що уже було визначено результатами попередніх публікацій. Так, НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» визначає, до об’єктів необоротних активів підприємств включають: нематеріальні активи; незавершені капітальні інвестиції; основні засоби; інвестиційну нерухомість; довгострокові біологічні активи; довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств; довгострокова дебіторська заборгованість; відстрочені податкові активи; інші необоротні активи [1].

Визначальне місце тут відіграють основні засоби, тому організація їх обліку засобів на сільськогосподарських підприємствах повинна забезпечити: узагальнення інформації про наявність та рух власних або отриманих на умовах фінансового лізингу об’єктів; достовірне визначення вартості (оцінки) основних засобів; визначення економічних вигод від використання основних засобів; контроль за наявністю і збереженням основних засобів з моменту придбання і до вибуття із господарства; правильне і своєчасне нарахування зносу; контроль за правильністю та ефективним використанням коштів на реконструкцію, модернізацію [2].

Методичні засади бухгалтерського обліку інформації щодо основних засобів регламентується П(С)БО 7 «Основні засоби», згідно з яким основні засоби – це матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік) [3].

Для обліку й узагальнення інформації про наявність та рух основних засобів передбачений рахунок 10 «Основні засоби», до якого застосовують такі субрахунки: 100 «Інвестиційна нерухомість», 101 «Земельні ділянки», 102 «Капітальні витрати на поліпшення земель», 103 «Будинки та споруди», 104 «Машини та обладнання», 105 «Транспортні засоби», 106 «Інструменти, прилади та інвентар», 107 «Тварини», 108 «Багаторічні насадження», 109 «Інші основні засоби» [4].

Витрати, пов’язані з поліпшенням об’єкта (модернізація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), які призводять до збільшення майбутніх економічних вигід, первісно очікуваних від його використання, будуть відображатися на рахунку 15 «Капітальні інвестиції» [4].

Для подальшої раціональної організації обліку основних засобів у складі необоротних активів на сільськогосподарських підприємствах необхідно забезпечити своєчасне і правильне оформлення первинних документів.

З цією метою Міністерство аграрної політики України наказом затвердило спеціалізовані форми первинних документів з обліку основних засобів сільськогосподарських підприємств, а саме:

– ОЗСГ-1 «Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів»;

– ОЗСГ-2 «Акт приймання-здачі відремонтованих (реконструйованих) модернізованих об'єктів»;

– ОЗСГ-3 «Акт на списання основних засобів»;

– ОЗСГ-4 «Акт на списання автотранспортних засобів»;

- ОЗСГ-5 «Розрахунок нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів»;

– ОЗСГ-6 «Відомість нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів, які надійшли або вибули»;

– ОЗСГ-7 «Зведена відомість нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів»;

– ОЗСГ-8 «Відомість нарахування амортизації основних засобів за методом, передбаченим податковим законодавством»;

– ОЗСГ-9 «Відомість розподілу витрат з утримання й експлуатації машинно-тракторного парку» [5].

Ці документи подібні до типових форм, але враховують специфіку обліку у сільському господарстві.

Аналітичний облік основних засобів можна вести в інвентарних картках, у Книзі обліку основних засобів, інвентаризаційних описах. На кожний об'єкт відкривають окрему картку, вказують назву та призначення об'єкта, його місцезнаходження, подають коротку характеристику, дані про капітальний ремонт та інші показники. Облік дрібних об'єктів провадять в інвентарних картках групового обліку основних засобів.

Відкриті картки записують в опис, внаслідок чого забезпечується контроль за їх наявністю. В описі для кожної класифікаційної групи основних засобів відводять окремий розділ, у якому для неї виділено серію інвентарних номерів. Кожний розділ шифрують. Це спрощує облік і контроль наявності та руху інвентарних карток і основних засобів.

Усе це в комплексні формує цілісну систему методики бухгалтерського обліку основних засобів на сільськогосподарських підприємствах. Тому своєчасне і чітке виконання завдань, які стоять перед бухгалтерським обліком основних засобів сприятимуть позитивному впливу системи бухгалтерського обліку і внутрішньогосподарського контролю на ефективність використання всієї сукупності засобів виробництва сільськогосподарських підприємств [1].

Таким чином, до методичних засад ефективної організації обліку основних засобів можна віднести адекватність нормативно-правового регулювання сучасним вимогам, чіткість понятійного детермінізму об’єкту дослідження, дотримання методики відображення інформації про основні засоби, що дозволить ефективно управляти необоротними активами загалом на сільськогосподарському підприємстві.

 

Список використаних джерел

1. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затверджене наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13. (дата звернення 11.12.16). — Назва з екрана.

2. Огійчук М.Ф., Плаксієнко В.Я., Панченко Л.Г. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах [Текст]: Підручник / За ред. проф. М.Ф. Огійчука. – 3-тє вид. перероблене і доповнене. – К.: Алерта, 2006. – 878 с.

3. П(С)БО 7 «Основні засоби» №92 від 27.04.2000 р.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http:// zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00. (дата звернення 11.12.16). — Назва з екрана.

4. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій: наказ Міністерства фінансів України від 30.11.1999 року №291. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/ show/z0893-99. (дата звернення 11.12.16). — Назва з екрана.

5. Про затвердження спеціалізованих форм первинних документів з обліку основних засобів і інших необоротних активів сільськогосподарських підприємств та Методичних рекомендацій щодо їх застосування Наказ Міністерства аграрної політики України від 27.09.2007 № 701. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://www.uazakon.com/documents/ date_b4/pg_gvnwsz.htm. (дата звернення 11.12.16). — Назва з екрана.

Категорія: Секція/Section_1_2016_12_14 | Додав: clubsophus (2016-12-13)
Переглядів: 695 | Рейтинг: 1.0/1
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція/Section_1_2016_12_14
Секція/Section_2_2016_12_14
Секція/Section_3_2016_12_14
Секція/Section_4_2016_12_14
Секція/Section_5_2016_12_14
Секція/Section_6_2016_12_14
Секція/Section_7_2016_12_14
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 621
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0