Архів / Archive

Головна » Статті » 2016_12_14_KamPodilsk » Секція/Section_1_2016_12_14

ПІДХОДИ ДО ТРАКТУВАННЯ ПОНЯТТЯ «ВИТРАТИ»

Стемковська Ірина

ст. викладач

Новоженець Максим

слухач магістратури

ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»

м. Бережани

 

ПІДХОДИ ДО ТРАКТУВАННЯ ПОНЯТТЯ «ВИТРАТИ»

 

Дослідженню сутності категорії «витрати» присвячена низка наукових праць з боку як вітчизняних, так й іноземних авторів. Зокрема, найбільш значний внесок у вивченні даної проблематики здійснили: Н. Л. Скригун, М. Г. Грещак, О. С. Коцюба, А. М. Турило, Ю. Б. Кравчук, А. А. Турило, Г. І. Грицай, С. І. Дроб’язко. Однак, незважаючи на значну увагу вчених до даної теми, досі не сформоване єдине унікальне тлумачення поняття «витрати».

При наявності різноманітних дефініцій поняття «витрати», їх можна розділити на дві великі групи – тлумачення витрат із точки зору економічної теорії (управлінський підхід) та з погляду бухгалтерського обліку (бухгалтерський підхід), які значно відрізняються між собою. Систематизація науково-методичних джерел та їх віднесення до одного із зазначених підходів наведено в табл. 1.

Таблиця 1

Методичні підходи трактування поняття «витрати»

Автор

Трактування поняття

Управлінський підхід

М.Г. Грещак,

О.С. Коцюба [2]

Обсяг використаних ресурсів у грошовому вимірюванні для досягнення певних цілей.

С.А. Котляров [6]

Вартість ресурсів (матеріальних та трудових), які використовуються для виробництва продукції, отримання прибутку чи досягнення іншої мети організації.

Л.А. Сухарева,

С.Н. Петренко [10]

Cума видатків, зазнаних підприємством на момент придбання товарів або послуг.

Р. Ентоні [3]

Грошове вимірювання суми видатків, що використовуються з певною метою.

І.А. Бланк [1]

Виражені в грошовій формі поточні витрати трудових, матеріальних, фінансових і інших видів ресурсів на виробництво продукції.

А.М. Турило,

Ю.Б. Кравчук,

А.А. Турило [11]

Вартісне вираження абсолютної величини застосовано-спожитих ресурсів, необхідних для здійснення виробничо-господарської діяльності підприємства і досягнення ним поставленої мети.

Бухгалтерський підхід

П(С)БО 16

«Витрати» [8]

Зменшення активів, або збільшення зобов’язань, що призводять до зменшення власного капіталу підприємства (за винятком зменшення власного капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власниками) за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені.

В.Б. Івашкевич [5]

Відтік або інше використання активів і (або) виникнення кредиторської заборгованості в результаті відвантаження або виробництва товарів, надання послуг або здійснення інших операцій, які є основою діяльності господарюючого суб’єкта.

В.П. Савчук [9]

Зменшення активів або збільшення зобов’язань (пасивів), або поєднання того чи іншого у зв’язку з виробництвом і постачанням товарів у рамках діяльності підприємства.

О.В. Крушельницька [7]

Грошова оцінка матеріальних і трудових ресурсів, що пов’язані з виробництвом та реалізацією продукції, надання послуг.

З.В. Задорожний [4]

Тільки конкретні витрати ресурсів, тобто зовнішні або явні витрати.

Джерело: Складено автором на основі [1-11].

 

Аналіз літературних джерел свідчить про розходження думок щодо трактування поняття «витрати» науковцями. Відповідно до бухгалтерського підходу до витрат відноситься фактично сплачена певна сума грошових коштів, яка була витрачена задля залучення економічних ресурсів з ціллю здійснення підприємницької діяльності. В свою чергу, з точки зору управлінського підходу окрім явних витрат, що враховуються у бухгалтерській звітності, потрібно враховувати ще і неявні (альтернативні) витрати, що допомагає керівництву підприємства приймати ефективні управлінські рішення.

Як ми бачимо, трактування витрат відповідно до управлінського підходу головним чином направлене на розкриття власне економічного змісту категорії. Як іноземні так і вітчизняні автори, які представляють дану точку зору, акцентують увагу на грошовому характері витрат та вважають, що вони представляють собою обсяг використаних підприємством ресурсів. При цьому, якщо І. А. Бланк зазначає, що дані ресурси використовуються для виробництва продукції, то більшість інших вчених таких як С. А. Котляров, М. Г. Грещак, О. С. Коцюба, Р. Ентоні стверджують, що вони можуть застосовуватися для досягнення певних визначених для підприємства цілей та мети діяльності. До того ж, Л. А. Сухарева та С. Н. Петренко відмічають, що витрати здійснюються на момент придбання товарів або послуг, тобто часом виникнення витрат відповідно до управлінського підходу можна назвати момент реального споживання ресурсів, виконаних робіт чи послуг, який супроводжується зазвичай відтоком коштів із підприємства.

Щодо бухгалтерського підходу, то він більше зосереджений на виявленні економічних наслідків здійснення витрат після закінчення виробничого процесу, тобто бухгалтерські витрати виникають тоді, коли документально оформляється факт зменшення активів або збільшення зобов’язань.

Дана точка зору основується на визначенні витрат відповідно до П(С)БО 16. При цьому, такі вчені як: В. Б. Івашкевич та В. П. Савчук підкреслюють, що зменшення активів або збільшення зобов’язань відбувається у зв’язку з виробництвом і постачанням товарів або наданням послуг, тобто в процесі основної діяльності підприємства.

Різною також є і мета формування витрат у межах двох підходів. З точки зору економічної теорії витрати формуються щодо подання інформації для прийняття управлінських рішень стосовно їхнього планування, аналізу, а також для ціноутворення. Витрати з точки зору бухгалтерського обліку розкривають інформацію про діяльність підприємства, яку можна отримати з фінансової звітності.

Проаналізувавши існуючі погляди щодо визначення сутності витрат, можемо сказати, що на нашу думку, більш доцільно трактувати витрати з точки зору бухгалтерського обліку – як зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов’язань внаслідок здійснення господарської діяльності підприємства, які призводять до зменшення власного капіталу. Такий підхід є більш необхідним в практичному застосуванні, він допомагає визначати фактичну суму здійснених витрат за певний період, а отже сприяє більш достовірному їх відображенню та обліку.

 

Список використаних джерел

 1. Бланк, И. А. Словарь-справочник финансового менеджера [Текст] / И. А. Бланк. – К. : Ника-Центр, 1998. – 19 с.
 2. Грещак, М. Г. Управління витратами [Текст]: навчально-методичний посібник / М. Г. Грещак, О. С. Коцюба. – К. : КНЕУ, 2006. – 131 с.
 3. Ентоні, Р. Учет : ситуации и образцы [Текст] / Р. Ентоні, Дж. Ріс. – М. : Финансы и статистика, 1993. – 560 с.
 4. Задорожний, З. Р. Внутрішньогосподарський облік: методологія та організація [Текст] / З. Р. Задорожний. – Тернопіль, 2007. – 141 с.
 5. Івашкевич, В. Б. Организация управленческого учета по центрам ответственности и местам формирования затрат [Текст] / В. Б. Івашкевич // Бухгалтерский учет. – 2013. –№ 5. – С. 15-18.
 6. Котляров, С. А. Управление затратами: учебное пособие [Текст] / С. А. Котляров. – СПб. : Питер, 2001. – 160 с.
 7. Крушельницька, О. В. Управління витратами [Текст] / О. В. Крушельницька. – Ж. : ЖДТУ, 2005. – 196 с.
 8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» від 19 січня 2000 р. за № 27/4248 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0027-00.
 9. Савчук, В. П. Финансовый менеджмент предприятий: прикладные вопросы санализом деловых ситуаций [Текст] / В. П. Савчук. – К. : Изд. дом «Максимум», 2004. – 600 с.
 10. Сухарева, Л. А. Контроллинг – основа управления бизнесом [Текст] / Л. А. Сухарева, С. Н. Петренко. – К. : Ника-центр, 2005. – 208 с.
 11. Турило, А. М. Управління витратами підприємства [Текст] : навч. посібник / А. М. Турило, Ю. Б. Кравчук, А. А. Турило. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 120 с.
Категорія: Секція/Section_1_2016_12_14 | Додав: clubsophus (2016-12-13)
Переглядів: 1733 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція/Section_1_2016_12_14
Секція/Section_2_2016_12_14
Секція/Section_3_2016_12_14
Секція/Section_4_2016_12_14
Секція/Section_5_2016_12_14
Секція/Section_6_2016_12_14
Секція/Section_7_2016_12_14
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 624
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0