Архів / Archive

Головна » Статті » 2016_12_14_KamPodilsk » Секція/Section_1_2016_12_14

ПОЗИЦІОНУВАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ

Бруханський Руслан

д.е.н., доцент, завідувач кафедри

Тернопільський національний економічний університет

м. Тернопіль

 

ПОЗИЦІОНУВАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ

 

Сучасний етап розвитку облікової думки в Україні констатує відсутність серед вчених єдиної й однозначної позиції щодо розуміння сутності, місця та ролі стратегічного управлінського обліку в системі бухгалтерських теоретичних знань і складі облікової методології. Полярними є погляди науковців і на доцільність його використання в практичній діяльності підприємств. У результаті це призводить до унеможливлення позиціонування основоположних параметрів побудови концепції стратегічного управлінського обліку внаслідок їх “розмивання” і трансформується в неможливість розробки ефективних моделей практичної реалізації стратегічного управлінського обліку.

Нормативне закріплення поняття “стратегічний управлінський облік” в Україні відсутнє, однак існує визначення даного терміну професійними організаціями. Зокрема, Інститут сертифікованих управлінських бухгалтерів (CIMA) трактує стратегічний управлінський облік як “форму управлінського обліку, в якій акцент робиться на інформації, що відноситься до зовнішніх факторів по відношенню до підприємства, а також на нефінансову та внутрішньостворену інформацію” [2, с. 54]. Це визначення є досить узагальнюючим, оскільки визначає лише параметри облікової інформації, яка формується інструментами стратегічного управлінського обліку на виході, не вказуючи при цьому види цих інструментів і не розкриваючи загальної технології обробки і представлення інформації стратегічного характеру. Представниками CIMA сформульовано й основний акцент функціонування стратегічного управлінського обліку – інформація про зовнішнє середовище підприємства та нефінансова інформація про внутрішнє середовище. Після офіційного оприлюднення цього визначення у 2005 р. значна кількість дослідників використовує його в якості основи та доповнює власними додатковими елементами.

Моніторинг тлумачень дефініції “стратегічний управлінський облік”, довів, що існуючі підходи дослідників висвітлюють різні аспекти стратегічного управлінського обліку як засобу інформаційного супроводу розробки і реалізації стратегій підприємства та системи інформаційного забезпечення прийняття стратегічних управлінських рішень. Спектр поглядів дослідників можна об’єднати в три основні групи:

1) стратегічний управлінський облік є системою: обліку (Р. Підлипна, Ю. Підлипний); управлінського обліку (С. Голов ); інформаційною (Ю. Верига, О. Карпенко, Н. Хоменко); інформаційно-обчислювальною (Л. Бакулевська); обґрунтування управлінських рішень (К. Уорд); збору й обробки стратегічної інформації (В. Несветайлов); забезпечення й аналізу даних управлінського обліку про підприємство (О. Кудла, Є. Мних, А. Семенець); збору й узагальнення фінансової та нефінансової інформації (А. Соколов); збору, реєстрації, обробки, узагальнення та надання даних (Н. Таранова); обліку, планування, контролю, аналізу і розрахунку відхилень даних (Б. Маслов, Є. Токмакова); забезпечення й аналізу даних обліку (Н. Хоменко); обліково-аналітичною системою інформаційного забезпечення стратегічного управління (В. Лесняк);  збору, перетворення, групування і представлення фінансової і нефінансової інформації (І. Якупов); оцінки стратегічних викликів зовнішнього середовища і внутрішнього потенціалу підприємства (І. Яркова);

2) стратегічний управлінський облік є елементом вищепорядкової системи: стратегічного обліку (З. Удалова); обліково-аналітичної системи (А. Лазарєва); обліково-аналітичного поля і єдиної системи управління підприємства (Д. Монашева, С. Суворова); напрямом управлінського обліку (С. Крилов, І. Панюкова, Н. Хахонова); методом створення змін в управлінських схемах на основі облікових технологій (А. Цуджі);

3) стратегічний управлінський облік забезпечує досягнення певних цілей: інформаційна підтримка прийняття, реалізації й оцінки оперативних і стратегічних рішень (О. Авєріна, Н. Безруков); інформаційна підтримка управління, що полягає в забезпеченні менеджерів підприємства всією інформацією (В. Шевчук); спрямований на прийняття стратегічних управлінських рішень (С. Голов); спрямований на представлення вищому керівництву підприємства оціночної інформації про зовнішнє середовище (А. Глущенко, Е. Самедова) і т.д.

Виділені групи підходів дослідників свідчать про тлумачення сутності стратегічного управлінського обліку з трьох позицій: 1) розглядаючи стратегічний управлінський облік в якості певної системи, дослідженню підлягає, передусім, його змістовне наповнення. Основна увага вчених при цьому акцентується на дослідженні найбільш ефективної архітектоніки побудови системи стратегічного управлінського обліку, диференціації етапів і методів обробки інформації; 2) виділення стратегічного управлінського обліку в складі інформаційної системи вищого порядку вказує на мету визначення його місця у структурі існуючої системи управління підприємством, встановлення взаємозв’язку із системами економічного аналізу та контролю, виявлення загальної ролі в процесі прийняття стратегічних управлінських рішень. Однак, серед вчених відсутня єдність у визначенні стратегічного управлінського обліку як виду, напряму чи методу управлінського обліку, що породжує проблему відсутності теоретичного обґрунтування методу стратегічного управлінського обліку; 3) трактування сутності стратегічного управлінського обліку через призму цілей його побудови та функціонального призначення свідчить про використання біхевіористського підходу дослідження явищ шляхом вивчення поведінки користувачів облікової інформації (цілей, дій, стимулів), що надається системою стратегічного управлінського обліку.

Таким чином, у результаті проведеного моніторингу існуючих підходів до трактування сутності стратегічного управлінського обліку встановлено, що не всі дослідники розуміють під останнім безпосередньо облікову систему з притаманними їй класичними ознаками, що забезпечує вимірювання, моделювання та узагальнення облікової інформації. Окрема група науковців імплементує в цю дефініцію зміст, аналогічний англомовному терміну “management accounting”, який є повноцінною системою підтримки прийняття управлінських рішень (облік, аналіз та контроль). На нашу думку, надмірна багатовекторність у трактуванні сутності стратегічного управлінського обліку порушує базові параметри терміну “облік” і в результаті створення нових метафізичних конструкцій перешкоджає розвитку теоретико-методологічних основ бухгалтерського обліку в цілому.

Стратегічний управлінський облік доцільно вважати функціональним напрямком системи управлінського обліку та важливою проміжною ланкою між обліковою системою підприємства і системою стратегічного менеджменту, яка формалізує інформаційні запити стратегічного характеру в систему показників стратегічної управлінської звітності для прийняття відповідних рішень. До складу предмету стратегічного управлінського обліку необхідно відносити як внутрішнє, так і зовнішнє середовище підприємства. Стратегічний управлінський облік повинен використовувати власний методологічний інструментарій для формування і представлення інформації, необхідної для прийняття стратегічних управлінських рішень.

Стратегічний управлінський облік – це система ідентифікації, збору, обробки та представлення інформації у вигляді стратегічної управлінської звітності про ресурси, затрати і результати діяльності підприємства (стратегічної бізнес-одиниці) в певному бізнес-середовищі, яка необхідна для цілей стратегічного менеджменту.

Результатом практичної реалізації стратегічного управлінського обліку доцільно визнати генерування інформаційного продукту у вигляді стратегічної управлінської звітності. Підтримка процесу “сканування” середовища, формулювання, впровадження, моніторингу, оцінювання і контролю стратегії є визначальною рисою, яка відрізняє стратегічний управлінський облік від усіх інших елементів управлінської інформаційної системи.

 

Список використаних джерел

  1. CIMA Official terminology. 2005 Edition [Text]. – London : CIMA Publishing, 2005. – 114 p.
Категорія: Секція/Section_1_2016_12_14 | Додав: clubsophus (2016-12-13)
Переглядів: 192 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція/Section_1_2016_12_14
Секція/Section_2_2016_12_14
Секція/Section_3_2016_12_14
Секція/Section_4_2016_12_14
Секція/Section_5_2016_12_14
Секція/Section_6_2016_12_14
Секція/Section_7_2016_12_14
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 621
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0