Архів / Archive

Головна » Статті » 2016_12_14_KamPodilsk » Секція/Section_1_2016_12_14

СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА

Бойко Ольга

студнентка

Науковий керівник: д.е.н., професор Пархомець М.К.

Тернопільський національний економічний університет

м. Тернопіль

 

СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА

 

В економічній літературі поняття «грошовий потiк» вчені розглядають з теоретичної та практичної точок зору. Так, з теоретичної позицiї грошовий потiк визначений як матерiально-речова субстанцiя економiчних вiдносин, що виникають під дiєю об’єктивних економiчних законів, відображаючи взаємовiдносини підприємств i ступiнь задоволення їх фiнансових iнтересiв.

З позицiї сучасної практики грошовий потік являє собою кiлькiсно виражену та документально пiдтверджену сукупнiсть притокiв i вiдтокiв грошових коштiв за певний перiод часу.

Таким чином, грошовий потiк підприємства можна розглядати як сукупнiсть надходжень i виплат грошових коштiв за певний перiод часу, в процесi здiйснення господарської дiяльностi пiдприємства [5].

Виникнення та формування грошового потоку при здiйсненнi господарських операцiй в рамках реалiзацiї операцiйної, iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi пiдприємства є результатом прояву сукупностi фiнансово-економiчних вiдносин, а отже має певнi ознаки, серед яких важливо видiлити наступні [2, 3, 4]:

  • по-перше, рух грошових коштiв здiйснюється у зв’язку iз виконанням договiрних зобов’язань мiж суб’єктами господарювання як фiнансова складова виконання вiдповiдних господарських угод.
  • по-друге, функцiонально-органiзацiйнi особливостi господарських операцiй пiдприємства дають змогу iдентифiкувати рух коштiв за видами грошових потокiв вiдповiдно до встановлених критерiїв групування. Так, залежно вiд виду фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства розрiзняють грошовий потiк від операцiйної, iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi.
  • по-третє, грошовi потоки, що генеруються суб’єктом господарювання, мають виключно фiнансовий характер. Адже їх результатом є формування, розподiл, перерозподiл та використання фондiв грошових коштiв підприємства.

Для більш глибшого розуміння сутності поняття «грошовий потік» необхідно дослідити порядок його класифікації, що дозволяє структурувати економічну категорію для потреб підприємства.

Вітчизняні та зарубіжні вчені виділяють багато груп критеріїв і їх функціонально-організаційні особливості. Тому для зручності ідентифікації грошових потоків, формування упорядкованої їх сукупності в літературі ряд ознак, за якими можна класифікувати грошові потоки:

1. В залежностi вiд масштабiв обслуговування господарського процесу розрiзняють грошовий потiк по пiдприємству загалом, за його структурними пiдроздiлами та за окремими господарськими операцiями.

2. За видами господарської дiяльностi видiляють такі види грошових потокiв: сукупний грошовий потiк, від операцiйної дiяльностi, від iнвестицiйної дiяльностi, від фiнансовiй дiяльностi.

3. За видами виробленої продукції: грошовий потік від реалізації основної продукції, побічної продукції. Даний вид класифікації грошових потоків дозволяє ідентифікувати надходження грошових коштів від реалізації певного виду продукції, а також визначити чи є попит на побічну продукцію.

4. Відповідно до спрямованості руху грошових коштiв видiляють два основних види грошових потокiв: вхiдний (позитивний) грошовий потiк; вихiдний (негативний) грошовий потiк.

5. За формами здiйснення грошовi потоки подiляються на: готiвковий та безготiвковий.

6. За видом валюти, яка використовується: грошовий потiк у нацiональнiй валютi, iноземнiй валютi та в умовнiй грошовiй одиницi пiдприємства (чекова книжка, взаєморозрахунки). Взаєморозрахунки відбуваються також у безготівковій формі через залік взаємних вимог контрагентів, у тому числі за бартерними угодами.

7. За рiвнем достатностi грошового потоку: надлишковий (надходження коштiв iстотно перевищують реальну потребу пiдприємства); дефiцитний (надходжень коштiв не вистачає для задоволення поточних потреб пiдприємства); оптимальний (надходження i використання грошових коштiв збалансоване в конкретний перiод часу).

8. За розподiлом у часi: поточний (теперiшнiй) – характеризується як рух грошових коштiв, приведений по вартостi до поточного моменту часу (дисконтування); очiкуваний (майбутнiй) – рух грошових коштiв, приведений по вартостi до конкретного майбутнього моменту часу (нарощення).

9. За значимiстю у формуваннi кiнцевих результатiв господарської дiяльностi розрiзняють два види грошового потоку пiдприємства: прiоритетний, що генерує значну частину чистого грошового потоку, як правило, зв’язаний з реалiзацiєю продукцiї; другорядний, який не спричиняє iстотного впливу на формування кiнцевих результатiв господарської дiяльностi пiдприємства.

10. За характером формування в перiодi, який розглядається: регулярний (здiйснюється постiйно за окремими господарськими операцiями); нерегулярний (надходження або витрачання грошових коштiв, пов’язаних iз здiйсненням одиничних господарських операцiй пiдприємства).

11. За передбаченiстю виникнення або можливiстю планування розрiзняють: передбачуваний (плановий), обсяг i час здiйснення якого можуть бути заздалегiдь детермiнованi; непередбачуваний (неплановий), що виникає, як правило, в зв’язку з надзвичайними подiями в процесi здiйснення пiдприємством господарської дiяльностi, або операцiй, якi заздалегiдь не планувались, наприклад, штрафнi санкцiї.

12. За часом отримання видiляють три види грошових потокiв: ретроспективний (минулий), грошовi кошти по якому до цього часу вже отриманi або виплаченi; оперативний (поточний), остаточна сума грошових коштiв, якi одержуються або виплачуються в даний момент часу ще не з’ясована, або грошовi платежi здiйснюються в даний момент; майбутнiй потiк, кошти, які планується отримати від реалізації виготовленої продукції, або від інвестиційних вкладень [1, 4].

Здійснений аналіз наукової літератури виявив різний рівень дослідження категорії «грошові потоки» та неоднозначність тлумачення цього поняття і його класифікації. Загалом визначено, що грошовий потік є агрегованим, тобто об’єднує декiлька елементiв, що включають у свiй склад численнi види (класифiкацiю) потокiв, які обслуговують господарську діяльність і виникають при її здiйсненнi пiдприємством. Наведена у дослідженні класифікація грошових потоків дозволяє підвищити рівень управління грошовими потоками підприємства, що в свою чергу забезпечить його фінансову стабілізацію та високі темпи розвитку.

 

Список використаних джерел

  1. Бардин О. Я. Методологічні засади управління грошовими потоками підприємств [Текст] / О. Я. Бардин // Науковий вісник Полісся. – 2015. – № 4 (4). – С. 105–109.
  2. Бланк И. А. Основы финансового менеджмента [Текст]: монография / И. А. Бланк. – К. : Ника – Центр, Эльга, 2001. – 592 с. – [Т. 1]
  3. Сорокiвська М. В. Фiнансовий менеджмент (математичний iнструментарiй) [Текст]: навч. посібник / М. В. Сороківська, О. І. Юсупович. – Львiв. : «Новий Свiт-2000», 2011. – 284 с.
  4. Фiнансовий менеджмент [Текст]: пiдручник / Кер. кол. авт. i наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогiн. – К. : КНЕУ, 2008. – 536 с.
  5. Ясишена В. Сутність грошових потоків підприємств та їх класифікація [Текст] / В. Ясишена // Економічний  аналіз. – Випуск 2 (18). – 2008. – С. 321-324.
Категорія: Секція/Section_1_2016_12_14 | Додав: clubsophus (2016-12-13)
Переглядів: 1386 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція/Section_1_2016_12_14
Секція/Section_2_2016_12_14
Секція/Section_3_2016_12_14
Секція/Section_4_2016_12_14
Секція/Section_5_2016_12_14
Секція/Section_6_2016_12_14
Секція/Section_7_2016_12_14
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 621
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0