Архів / Archive

Головна » Статті » 2016_12_14_KamPodilsk » Секція/Section_1_2016_12_14

ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИХ АСПЕКТІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Стефанович Наталія

cт. викладач

Івах Ірина

слухач магістратури

Херсонський національний технічний університет

м. Херсон

 

ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИХ АСПЕКТІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

 

Важливе місце в економіці кожної країни посідає малий бізнес і вважається найбільш соціально важливою і перспективною формою ведення підприємницької діяльності. Від розвитку підприємств малого бізнесу залежить стабільний економічний розвиток країни в цілому, через його механізм вирішуються проблеми зайнятості, поповнення бюджету, насичення споживчого ринку товарами і послугами. Зростання значення та ролі малого бізнесу в економіці країни дозволяє отримати значний економічний результат від підприємництва та вирішити ряд економічних і соціальних задач.

Аналіз статистичних даних щодо тенденцій розвитку малого підприємництва в Херсонській області свідчить про тенденцію до скорочення їх кількості. Так, в 2015 році в порівнянні з 2014 роком кількість малих підприємств зменшилась на 142,  мікропідприємств на 96. Кількість зайнятих в них скоротилась на 2,2 тис. осіб, а обсяги реалізації продукції та прибуток до оподаткування збільшились відповідно на 6857117,9 тис. грн. та 2483711,2 тис. грн. На малих підприємствах зайнято майже 41% працюючого населення Херсонщини, що сприяє зниженню соціальну напруженість на ринку зайнятості.

Дослідженню теоретичних аспектів сутності малого бізнесу, організації обліку діяльності суб’єктів малого бізнесу присвячено низку праць вітчизняних та зарубіжних вчених: Бачинського В.І., Бутинця Ф.Ф., Варналія З.С., Герасимчука В.І., Гоголь Т.А., Голова С.Ф., Давидова Г.М., Єфименка В.І., Зубілевич С.Я., Кузнецової С. А., Пархоменко В.М., Сопка В.В. та ін.

Чинні нормативно-правові акти, які регламентують ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності суб’єктами малого підприємництва, мають багатоваріантність, а звідси виникає проблема вибору ефективної форми організації бухгалтерського обліку та форми подання фінансової звітності.

Метою дослідження є вдосконалення організаційно-методичних аспектів фінансової звітності суб’єктів малого підприємництва.

Фінансова звітність, як набір показників, що характеризують фінансовий стан, результати діяльності і рух грошових коштів, формується на заключному етапі бухгалтерського обліку. Відповідно до діючого законодавства суб’єкти малого підприємництва (СМП) можуть складати форми фінансової звітності, передбачені П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва»  або МСФЗ для середніх і малих підприємств. Підприємства, які відповідають кількісним критеріям малого підприємництва, але не відповідають критеріям П(С)БО 25, складають форми фінансової звітності, передбачені НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності». Принципова відмінність цих стандартів – різний склад форм звітності (табл.1).

Таблиця 1

Форми фінансової звітності СМП

Стандарт

Форми фінансової звітності

П(С)БО 25

Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва

Спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва

МСФЗ СМП

Баланс

Звіт про сукупний дохід

Звіт про зміни у власному капіталі

Звіт про рух грошових коштів

Примітки до фінансових звітів

НП(С)БО 1

Баланс

Звіт про сукупний дохід

Звіт про рух грошових коштів

Звіт про власний капітал

Примітки до річної фінансової звітності

 

Особливості діяльності суб’єктів малого підприємництва потребують спрощення організації обліку і фінансової звітності. В Україні цей процес пішов шляхом зниження трудомісткості облікових робіт в частині спрощення механізму реєстрації інформації про господарські операції, які відображаються на рахунках бухгалтерського обліку. В результаті суб’єктам малого підприємництва були запропоновані спрощений план рахунків, проста та спрощена форми бухгалтерського обліку, а при реформуванні податкової системи – спрощений облік доходів і витрат, тільки дві звітні форми – баланс і звіт про фінансові результати у складі фінансового або спрощеного фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва.

Основною відмінністю розроблених пакетів фінансової звітності за П(С)БО 25 та НП(С)БО 1 є зниження рівня розкриття та деталізації інформації.

Реального спрощення організації обліку і фінансової звітності суб’єктів малого підприємництва не відбулося: кількість форм і статей звітності зменшена, а формування інформації про елементи звітності відбувається із застосуванням повного пакету П(С)БО.

В міжнародній практиці спрощення організації обліку відбулось на методологічному рівні шляхом зменшення кількості методів оцінки вибуття активів, амортизації необоротних активів,  методів обліку активів, зобов’язань, доходів і витрат, скорочення області застосування оцінки активів за справедливою вартістю. Спостерігається єдиний підхід до складу форм фінансової звітності суб’єктів господарювання незалежно від розмірів.

Вдосконалення організаційно-методичних основ фінансової звітності суб’єктів малого підприємництва може відбуватись за двома сценаріями:

  1. обов’язковий перехід на МСФЗ для малих і середніх підприємств;
  2.  розробка національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку для суб’єктів малого підприємництва, в якому передбачити реальні преференції спрощення обліку і фінансової звітності.

Спрощення організації обліку і фінансової звітності не повинно вплинути на достовірність, корисність, якість звітної інформації та не обмежувати інформаційні потреби різних користувачів.

 

Список використаних джерел

  1. Міжнародний стандарт фінансової звітності для малих та середніх підприємств (МСФЗ для МСП) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/929_063
  2. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності від 07.02.2013 р. №73 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/go/z0336-13.
  3. Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва» від 25.02.2000 р. №39 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0161-00
Категорія: Секція/Section_1_2016_12_14 | Додав: clubsophus (2016-12-13)
Переглядів: 455 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція/Section_1_2016_12_14
Секція/Section_2_2016_12_14
Секція/Section_3_2016_12_14
Секція/Section_4_2016_12_14
Секція/Section_5_2016_12_14
Секція/Section_6_2016_12_14
Секція/Section_7_2016_12_14
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 621
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0