Архів / Archive

Головна » Статті » 2016_12_14_KamPodilsk » Секція/Section_3_2016_12_14

СУТНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЙОГО МІСЦЕ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Дідоренко Тетяна

к.е.н., доцент

Тернопільський національний економічний університет

м. Тернопіль

 

СУТНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЙОГО МІСЦЕ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

 

Процес управління – це процес координації діяльності підприємства. У дещо ширшому понятті управління підприємством можна розглядати як процес формування планів (цілей) та досягнення цих цілей шляхом координування та регулювання його діяльності. Система управління включає різні рівні, на яких і здійснюється процес управління. Всі рівні управління з моменту встановлення цілей і до часу їх досягнення потребують інформації.

Однією із найбільш важливих інформаційних служб, що забезпечує систему управління інформацією на сучасному етапі є бухгалтерія, яка формує інформацію про фактичну наявність, використання майна і ресурсів організації, про господарські процеси і результати діяльності, про позикові кошти, розрахунки, претензії й ін.

Зарубіжні економісти Ч. Гаррісон і Г. Емерсон зазначають, що управлінський облік покликаний не тільки фіксувати події минулого, але і ставити завдання на майбутнє, допомагати здійснювати ці завдання [1].

Голов С. Ф. [2, с. 299] принципово не погоджується з тим, що бухгалтерський облік є єдиною і неділимою інформаційною системою. Він цілком слушно зазначає, що будь-яка система – це є ціле, що складається з частин, які у взаємозв’язку утворюють певну цілісність. А відмінності у змісті та структурі інформації, яку потребують різні користувачі, можуть призводити до створення нових підсистем. Це означатиме розвиток системи загалом.

Чумаченко М. Г. [8] робить висновок, що управлінський облік – це не результат „штучного поділу”, а цілеспрямований розвиток усього бухгалтерського обліку, який має перетворитися в надійного постачальника інформації для потреб управління.

Так, Американська асоціація бухгалтерів [4, с. 30] наводить визначення управлінського обліку як процесу ідентифікації інформації, обчислення і оцінки показників та надання даних користувачам для вироблення, обґрунтування і прийняття рішень.

На думку Ч. Т. Хорнгрена і Дж. Фостера [7, с. 8] управлінський облік – це ідентифікація, вимірювання, збір, систематизація, аналіз, розкладання, інтерпретація і передача інформації, необхідної для управління будь-якими об’єктами.

Р. Ентоні і Дж. Ріс [9, с. 269] вважають, що управлінський облік є процесом у рамках організації, який забезпечує управлінський апарат інформацією, що використовується для планування, власне управління і контролю за діяльністю організації. При чому цей процес включає виявлення, вимірювання, збір, аналіз, підготовку, інтерпретацію, передачу і приймання інформації, необхідної управлінському апарату для виконання його функцій.

Набагато менше одностайності у тлумаченні сутності управлінського обліку спостерігається серед вітчизняних і російських дослідників.

На сьогодні в Україні склалися як об’єктивні, так і суб’єктивні передумови становлення і розвитку управлінського обліку. Серед них доцільно виділити економічні, законодавчі та наукові.

Так, згідно із Законом України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” [5] внутрішньогосподарський (управлінський) облік – це система обробки і підготовки інформації про діяльність підприємства для внутрішніх користувачів у процесі управління підприємством.

Голов С. Ф. [3, с. 209] наводить дещо ширше та змістовніше визначення, вважаючи, що управлінський облік є процесом виявлення, вимірювання, накопичення, аналізу, підготовки, інтерпретації та передачі інформації, що використовується управлінською ланкою для планування, оцінки і контролю всередині організації та для забезпечення відповідного підзвітного використання ресурсів.

Окрему позицію щодо визначення сутності управлінського обліку займає Сопко В.В. [6, с. 361], який називає його внутрішньогосподарським (управлінським) обліком і зазначає, що він є продовженням та поглибленням бухгалтерського фінансового обліку витрат і доходів діяльності підприємства.

Натомість, Чумаченко М. Г. [8] дотримується іншої точки зору і стверджує, що за своїм змістом управлінський облік значно ширший від власне обліку і є системою управління собівартістю продукції. Хоча і наполягає на збереженні у назві цієї системи терміну „облік”, оскільки вважає, що облікові операції все ж таки становлять його основу.

В управлінському обліку відбувається інтегрування елементів  таких методів:

 • методи планування використовуються для розробки планових і нормативних показників, складання бюджетів;
 • методи обліку використовуються для виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення та узагальнення даних;
 • методи контролю використовуються для здійснення превентивного та поточного контролю за виконанням планових показників та бюджетів, оцінки відхилень фактичних показників від запланованих та нормативних;
 • методи аналізу використовуються для оцінки причинно-наслідкових взаємозв’язків між економічними подіями та показниками, їх інтерпретації та пошуку внутрішніх резервів підвищення ефективності підприємницької діяльності;
 • методи моделювання використовуються для розробки альтернативних варіантів управлінських рішень та виявлення економічних наслідків їх прийняття;
 • інформаційно-комунікативні методи використовуються при зборі, обробці,  зберіганні та  передачі  необхідної для  прийняття  рішень  інформації;
 • регулятивні  методи використовуються для впровадження у практику управління прийнятих варіантів управлінських рішень [3].
 • У цьому контексті, важко не погодитись з висновком Я. В. Соколова та А. Яругової [10, с.40] про те, що в системі управлінського обліку доцільно виділяти дві взаємопов’язані та взаємообумовлені його складові:
 • систематичний облік, що передбачає збір, ідентифікацію, накопичення, систематизацію, інтерпретацію та передачу інформації менеджерам для забезпечення процесу прийняття “рутинних” управлінських рішень. При цьому, “рутинний” блок управлінських рішень визнається обов’язковим для діяльності будь-якого підприємства і вирізняється відносною одноманітністю технічних прийомів та аналітичних процедур, що повторюються з певною періодичністю;
 • проблемний облік, який, широко використовуючи прийоми економічного аналізу, економіко-математичного моделювання, прогнозування, націлений на розробку моделей “нерутинних” управлінських рішень та виявлення економічних наслідків їх прийняття. При цьому, “нерутинний” блок управлінських рішень розглядається як певний клас нестандартних рішень, пов’язаних, насамперед, з проблемою альтернативного вибору (або-або).

Система управлінського обліку дійсно включає певні елементи, які в сукупності складають його методологічне підґрунтя, розкривають змістовну сутність і сприяють досягненню головної мети – забезпечення інформаційних потреб внутрішніх користувачів при прийнятті управлінських рішень. Основними з них є: класифікація витрат; методи обліку витрат і калькулювання собівартості продукції; облік і контроль показників за центрами відповідальності; облік, контроль і аналіз відхилень; бюджетне планування; внутрішня (сегментна) звітність; аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку; методи і моделі прийняття управлінських рішень.

У процесі інформаційних перетворень відбувається збір, накопичення, узагальнення і відповідна потребам управління обробка одержаних даних із застосуванням методів обліку, контролю, аналізу та моделювання.

На виході із системи опрацьована інформація передається і втілюється в управління за допомогою інформаційно-комунікативних та регулятивних методів.

Внаслідок прийнятих управлінських рішень за допомогою зворотного зв’язку здійснюється оцінка якості всієї системи і вносяться відповідні коригування та зміни на вході та в процесі обробки інформації.

Отже, основними факторами, що будуть визначати тенденції подальшого розвитку управлінського обліку в Україні, слід вважати поглиблення ринкових процесів, посилення конкуренції, інформатизацію та глобалізацію суспільства, розвиток новітніх технологій, підвищення ролі бухгалтерів-аналітиків в процесі управління підприємством.

 

Список використаних джерел

 1. Гаррисон, Ч. Учет себестоимости в помощь производственнику [Текст] / Ч. Гаррисон. – М. : ЦУНХУ Госплана СССР, 1935. – С. 8.
 2. Голов, С. Ф. Бухгалтерський облік в Україні: аналіз стану та перспективи розвитку [Текст] : монографія / С. Ф. Голов. – К. : ЦУЛ, 2007. – 522 с.
 3. Голов, С. Ф. Фінансовий та управлінський облік [Текст] / С. Ф. Голов, В. І. Єфіменко. – К. : Автоінтерсервіс, 1996. – 554 с.
 4. Нападовська, Л. В. Управлінський облік [Текст] / Л. В. Нападовська. – К. : Книга, 2004. – 544 с.
 5. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: закон України від 16 липня 1999 р., № 996-XIV (зі змінами і доповненнями) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. ligazakon. ua. – Назва з екрану.
 6. Сопко, В. В. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством [Текст] / В. В. Сопко. – К. : КНЕУ, 2006. – 526 с.
 7. Ходзицька, В. В. Шляхи реформування управлінського обліку в Україні відповідно до міжнародних вимог [Текст] / В. В. Ходзицька // Світ бухгалтерського обліку. – 1998. − № 5. – С. 67-68.
 8. Чумаченко, М. Г. Управлінський облік потребує підтримки [Текст] / М. Г. Чумаченко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2003 . − № 5. – С.3-7.
 9. Энтони, Р. Учет : ситуации и примеры [Текст] / Р. Энтони, Дж. Рис. – М. : Финансы и статистика, 1996. – 559 с.
 10. Яругова, А. Управленческий учет: опыт экономически развитых стран [Текст] / А. Яругова. – М. : Финансы и статистика, 1991. – 240 с.
Категорія: Секція/Section_3_2016_12_14 | Додав: clubsophus (2016-12-13)
Переглядів: 975 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція/Section_1_2016_12_14
Секція/Section_2_2016_12_14
Секція/Section_3_2016_12_14
Секція/Section_4_2016_12_14
Секція/Section_5_2016_12_14
Секція/Section_6_2016_12_14
Секція/Section_7_2016_12_14
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 621
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0