Архів / Archive

Головна » Статті » 2016_12_14_KamPodilsk » Секція/Section_4_2016_12_14

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ В ГАЛУЗІ ЕКОНОМІКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

Михалевич Катерина

студентка

Науковийкерівник: к.е.н, доцент Недбалюк О. П.

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

м. Вінниця

 

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ В ГАЛУЗІ ЕКОНОМІКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

 

Сучасний ринок праці висуває вимоги не стільки до рівня теоретичних знань потенційного працівника, скільки до рівня його професійної компетентності, яку він може продемонструвати. Формування професійної компетентності майбутніх фахівців економіки та підприємництва є важливим завданням педагогічної теорії і практики, оскільки у подальшому від них буде вимагатися швидко та ефективно засвоювати та впроваджувати передові технології, вітчизняний та зарубіжний досвід в процесі своєї діяльності.

Посилюють актуальність теми й інші чинники, зокрема особливості професійної діяльності фахівців економіки та підприємництва, їх безпосередня участь у розв’язанні важливих економічних проблем; зростаючі вимоги ринкової економіки щодо їх професійної компетентності; необхідність формування у них системи професійних і особистісних якостей, знань і умінь.

Результати аналізу наукових джерел з теми дослідження засвідчують, що проблема формування професійної компетентності майбутніх фахівців неодноразово була предметом уваги широкого кола науковців. Зазначену проблему досліджували: Н. Бібік, А. Вербицький, Е. Зеєр, І. Зимняя, В. Кремень та інші [1].

Основними критеріями оцінки рівня сформованості професійної компетентності майбутніх фахівців у галузі економіки та підприємництва є:

 • ціннісно-мотиваційний;
 • когнітивний;
 • операційно-діяльнісний.

Показниками ціннісно-мотиваційного критерію є: наявність професійної мотивації, інтерес до обраної професії, ціннісні основи професійної діяльності, професійного спілкування.Когнітивний критерій розкривають такі показники, як система професійних і функціональних знань.

Операційно-діяльнісний критерій представлений такими показниками: характеризується усвідомленими уміннями та навичками, володінням прийомами і правилами налагодження взаємодії та конструктивного спілкування, готовністю до самореалізації та варіативного розв’язання професійних завдань [2].

Із урахуванням розроблених критеріїв і показників виділено три рівні сформованості професійної компетентності майбутніх фахівців:

 • низький (репродуктивно-пасивний);
 • середній (активно-пошуковий);
 • високий (інтенсивно-творчий).

Ефективне формування компетентності фахівців можливе за умови впровадження у навчально-виховний процес відповідної моделі. Основними її компонентами є:

 1. Цілеутворюючий (мета і завдання формування майбутніх фахівців);
 2. Змістовно-технологічний (зміст професійної компетентності та її складники);
 3. Організаційно-педагогічний (педагогічні умови формування майбутніх фахівців);
 4. Результативний (моніторинг сформованості професійної компетентності майбутніх фахівців);
 5. Рефлексивний (рівень сформованості професійної компетентності).

Розроблена модель дозволяє наочно представляти, аналізувати, знаходити слабкі ланки й вносити необхідні корективи у процес формування професійної компетентності майбутніх фахівців у галузі економки та підприємництва [3].

Отже, професійна компетентність майбутніх фахівців економіки та підприємництва – це складне багатофакторне утворення особистості, що включає систему наукових економічних об’єктивних знань і вмінь фахівця, здатність адаптувати їх у професійну діяльність, ціннісних орієнтацій, мотивів діяльності, інтегрованих показників культури, а також наявність стійкої готовності до професійного зростання.

В умовах стрімкого розвитку й полегшення доступу до інформаційних технологій передача готових знань не є головним завданням навчального процесу. Більш того, знижується функціональне значення і привабливість традиційної організації навчання. Водночас поширення набуває підхід, який полягає у формуванні компетентностей, проектного мислення, аналітичних здібностей, мотивованого прагнення до безперервної самоосвіти, самовдосконалення, умінь самостійно проектувати навчальну і майбутню професійну діяльність, що забезпечує успішність особистісного та професійного зростання.

 

Список використаних джерел

 1. Фролов, Ю. В. Компетентностная модель как основа оценкикачества підготовки специалистов [Текст] / Ю. В. Фролов, Д. А. Махотин // Высшее образование сегодня. – 2013. – № 8. – с. 34-41.
 2. Черемис, І. Нові вимоги до спеціаліста: поняття компетентності й компетенції [Текст] / І. Чемерис // Вища освіта України. – 2014. – № 2. – с. 84-88.
 3. Зимняя, И. А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата современного образования [Электронный ресурс] // Интернет-журнал ”Эйдос”. – Режим доступа : http://www.eidos.ru/journal/2012/0505.htm.
Категорія: Секція/Section_4_2016_12_14 | Додав: clubsophus (2016-12-13)
Переглядів: 263 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція/Section_1_2016_12_14
Секція/Section_2_2016_12_14
Секція/Section_3_2016_12_14
Секція/Section_4_2016_12_14
Секція/Section_5_2016_12_14
Секція/Section_6_2016_12_14
Секція/Section_7_2016_12_14
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 621
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0