Архів / Archive

Головна » Статті » 2016_12_14_KamPodilsk » Секція/Section_5_2016_12_14

МІСЦЕ ПОДАТКОВОЇ ЗВІТНОСТІ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Мельничук Оксана

к.е.н., доцент

Заможна Тетяна

слухач магістратури

Подільський аграрно-технічний університет

м. Кам’янець-Подільський

 

МІСЦЕ ПОДАТКОВОЇ ЗВІТНОСТІ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

 

Кінцевим продуктом системи бухгалтерського обліку є звітність, яка є єдиним джерелом інформації про величину капіталу підприємства та результати його діяльності. У такій інформації про підприємство, як первинний осередок будь-якої економічної системи, зацікавлені різні групи користувачів. Враховуючи інтереси кожної зацікавленої сторони формуються і вимоги до звітності.

В обліковій теорії звітність, як економічну категорію, трактують двояко. З одного боку, як зазначають Шигун М. М. та Іваненко В. О., вона виступає системою узагальнених і взаємопов’язаних економічних показників, які характеризують виробничу й фінансово-господарську діяльність підприємства за певний період. З іншого, як стверджують автори, звітність є елементом бухгалтерського обліку, способом узагальнення і подання інформації про результати діяльності підприємства [1, с. 433].

Диференціація запитів різних користувачів призвела до її класифікації в системі економічної інформації про підприємство та виокремлення податкової звітності як підсумкової стадії виконання податкового обов’язку. Дослідження підходів до класифікації видів звітності та виокремлення податкової в її системі дозволило виділити різні погляди науковців щодо окресленого нами питання. Окремі автори (Біла Л. М. [2], Городянська Л. В. [3], Давидов Г. М., Шалімова Н. С. [4], Чебанюк О. М., Мединська Т. В. [5], Орлов І. В. [6] та ін.) виділяють окремо податкову звітність в системі бухгалтерської звітності підприємства.

Інші (Верига Ю. А., Левченко З. М., Ватуля І. Д. [7]) класифікують звітність виходячи із трьох видів обліку (бухгалтерський, управлінський та статистичний), які її формують, а тому залишають поза увагою податкову звітність.

В той же час, Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» розрізняє фінансову, податкову, статистичну та інші види звітності, які формуються на основі даних бухгалтерського обліку [8]. Податковий кодекс України у главі 2 «Податкова звітність», визначає зміст податкової декларації, як документа, «що подається платником податків контролюючому органу у строки, встановлені законом, на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата податкового зобов’язання, чи документ, що свідчить про суми доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, суми утриманого та/або сплаченого податку»[9]. Неоднозначне законодавче визнання податкової звітності дає підстави дослідити зміст цієї категорії у працях науковців. Результати такого аналізу узагальнені в таблиці 1.

Таблиця 1

Визначення податкової звітності у працях вітчизняних науковців

№ з/п

Автор

Визначення поняття «податкова звітність»

1

Давидов Г.М., Шалімова Н.С. [4, с. 596]

податкова звітність – це документація (податкові декларації, розрахунки, звіти тощо), яка містить інформацію про розрахунок податкових зобов’язань, на підставі яких здійснюється нарахування та/або сплата податку, збору (обов’язкового платежу), що підлягає сплаті до бюджету та державних цільових фондів у встановлені законом терміни, яка подається платником податку, податковим агентом у податкові органи.

2

Кучерявенко М.П. [10]

податкова звітність являє собою сукупність дій платника податків (або особи яка його представляє) і податкового органа зі складання, ведення й надання документів встановленої форми, які містять відомості про результати діяльності платника податку, його майнове положення й фіксують процес обчислення податку, а також суму, що підлягає сплаті в бюджет.

3

Лега О.В. [11]

податкова звітність – це документ платника податків, який включає розрахунки, податкові декларації по кожному виду податку та іншого обов’язкового платежу, додатки до розрахунків і податкових декларацій, які складаються за затвердженими відповідними формами.

4

Микитенко Т.В. [12]

податкова звітність – це «упорядкована система зведених взаємопов’язаних обліково-податкових показників, складених за спеціально затвердженою формою, яка характеризує результати та умови діяльності платника податку за певний звітний період (місяць, квартал, рік)

5

Свідерський Д.Є.[13]

 податкова звітність відображає методику розрахунків з бюджетом за відповідним видом оподаткування і складається за даними податкового обліку

6

Чабанюк О.М., Мединська Т.В. [5, с. 58]

податкова звітність – це звітність перед органами податкової служби про господарську діяльність підприємства, завдяки якій сплачуються податки і збори.

 

Характеризуючи приведені авторами визначення змісту поняття податкової звітності можна зазначити, що узагальнюючим її критерієм у працях науковців є відображення зобов’язань за розрахунками з бюджетом (в тому числі й до державних цільових фондів у навчальному посібнику Давидова Г. М. та Шалімової Н. С. [4]) до фіскальних органів (за джерелом, визначеним у рядках 1 та 6 таблиці 1). Окремі автори у визначенні терміну деталізують форми податкової звітності, а саме: декларації, розрахунки, звіти (рядки 1 та 3 таблиці 1); чи суб’єктів, які її формують: платники, податкові агенти (рядки 1 та 3 таблиці 1).

Вважаємо, що при визначенні терміну податкова звітність не потрібно деталізувати форми звітності та суб’єктів оподаткування, оскільки такий підхід не дозволяє оптимізувати зміст поняття, а тому при внесенні змін до нормативно-правових документів необхідно коригувати зміст категорійно-понятійного апарату. З метою однозначного тлумачення даної категорії пропонуємо власне її формулювання як упорядкованої системи взаємопов’язаних обліково-податкових показників, що характеризують розрахунки з бюджетом за відповідним видом оподаткування та формою подання.

 

Список використаних джерел

 1. Шигун, М. М. Види звітності підприємств: підходи до класифікації [Текст] / М. М. Шигун, В. О. Іваненко // Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 3. – 2012. – С. 432-443.
 2. Біла, Л. М. Формування системи фінансової звітності сільськогосподарських підприємств [Текст] : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.06.04.– «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» / Л. М. Біла. – Київ. Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» УААН, 2005.
 3. Городянська, Л. В. Звітність підприємства та питання уніфікації її термінології [Текст] / Л. В. Городянська // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції Обліково-аналітичні системи : глобальний і національний аспекти (м. Полтава, 16-17 травня 2006 року). – Полтава : РВЦ ПУСКУ, 2006. – Ч.1. – 296 с. – С. 24-27.
 4. Давидов, Г. М. Звітність підприємств [Текст] : навч. посіб. / Г. М. Давидов, Н. С. Шалімова. – 2-ге вид., стер. – К. : Знання, 2011. – 623 с.
 5. Чебанюк, О. М. Спрощена система оподаткування: загальні положення, облік і звітність [Текст] : Навчально-практичний посібник / О. М. Чебанюк, Т. В. Мединська. – К. : Алерта, 2013. – 208 с.
 6. Орлов, І. В. Звітність підприємств [Текст] : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит» – 3-є вид., допов. і перероб. – Житомир : ЖДТУ, 2008. – 484 с.
 7. Верига, Ю. А. Звітність підприємств [Текст] : Навчальний посібник / Ю. А. Верига, З. М. Левченко, І. Д. Ватуля. – 2-ге видання, доповнене і перероблене. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 776 с.
 8. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. №996-XIV (зі змінами та доповненнями) [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу : http://www.zakon.rada.gov.ua.
 9. Податковий кодекс України №2755-VI dsl 02.12.2010 р. [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу : http://www.zakon.rada.gov.ua.
 10.  Кучерявенко, Н. П. Курс налогового права [Текст] / В 6-ти т. – Т.ІІІ : Учение о налоге / Н.П. Кучерявенко. – Х. : Легас; право, 2005. – 600 с.
 11.  Лега, О. В. Податкова звітність : еволюція визначення [Текст] / О. В. Лега // Інноваційна економіка. – 2013. – №3.– с. 300-303.
 12.  Микитенко, Т. Методологічні основи податкової звітності в Україні [Текст] / Т. Микитенко, Т. Міщенко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2009. – №8-9. – С. 61-69.
 13.  Свідерський, Д. Є. Методологія та організація складання фінансової і податкової звітності та їх аудит: монографія [Текст] / Д. Є. Свідерський. – К. : КНЕУ, 2012. – 290 с.
Категорія: Секція/Section_5_2016_12_14 | Додав: clubsophus (2016-12-13)
Переглядів: 500 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція/Section_1_2016_12_14
Секція/Section_2_2016_12_14
Секція/Section_3_2016_12_14
Секція/Section_4_2016_12_14
Секція/Section_5_2016_12_14
Секція/Section_6_2016_12_14
Секція/Section_7_2016_12_14
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 624
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0