Архів / Archive

Головна » Статті » 2014_04_17-18_KamPodilsk » Секція_4_2014_04_17-18

ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ЛІЗИНГУ: ОСОБЛИВОСТІ, КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ПЕРЕВАГИ

УДК 39.187.6

Петрук Наталія

студентка магістратури

Подільський державний аграрно-технічний університет

м. Кам’янець-Подільський

 

ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ЛІЗИНГУ: ОСОБЛИВОСТІ, КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ПЕРЕВАГИ

 

 •  

У статті розглянуто питання економічного змісту лізингу через призму його особливостей, класифікації та переваг в сучасних умовах діяльності суб’єктів господарювання.

Ключові слова: лізинг, оренда, фінансовий лізинг,оперативний лізинг, лізингодавець, лізингоодержувач.

 

Зміст лізингу тривалий час залишається дискусійним, оскільки його місце і  роль в теорії і практиці трактується по-різному, і досить часто суперечливо.Одні науковці розглядають лізинг як форму  кредитування підприємницької діяльності, інша група вчених ототожнює його з довгостроковою орендою або однією з її форм, треті вважають лізинг завуальованим способом купівлі-продажу засобів виробництва або права користування чужим майном, а четверті – уособлюють лізинг як дії за чужий рахунок, іншими словами управління чужим майном за дорученням довірителя.

Найбільше поширення в теорії і практиці одержало повне або майже повне ототожнення лізингу з орендою взагалі або з однією з її форм.

Як приклад наведемо дефініцію Я. Усенка, який вважає, що лізинг можна представити «… як метод кредитування придбання основних засобів, як різновид довгострокової оренди, як завуальований засіб купівлі – продажу засобів виробництва, що схожий з продажем на виплат» [1].

Наукові дослідження проведені В.С.Купріяновою, дозволили автору дійти висновку, що під лізингом слід розуміти систему економіко-правових відносин, що виникають у зв’язку з придбанням у власність майна та подальшимйого здаванням у тимчасове володіння й користування за визначену платню. Саме й тільки з позиції системних взаємовідносин, як стверджує автор, слід розглядатисутність лізингу як економічної категорії та розробляти підходи до регулювання цього виду діяльності [2, с. 67].

Лізинг, на думку Л.М. Горбача та О.Б. Кауна, складне, багатогранне явище, яке подібне до оренди з викупом чи без нього, продажу у розстрочку, прокату, і до кредитних відносин. Тому й існують різні визначення лізингу, які висвітлюють окремі його сторони. До вивчення лізингу, як стверджують автори, необхідно застосовувати комплексний підхід з тим, щоб не залишити поза увагою жодної суттєвої його характеристики [3, с.275].

Відповідно до законодавства, в Україні виділяють два види лізингу: фінансовий та оперативний. Регулювання ринку фінансового лізингу здійснюється на основі таких законодавчих актів:

 • Цивільного кодексу України (глава 58, параграф 6) [4];
 • Господарського кодексу України (параграф 5) [5];
 • Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг України» [6];
 • Закону України «Про фінансовий лізинг» [7];
 • Податкового кодексу  України [8].

Об’єктом лізингу може бути як нерухоме, так і рухоме майно, призначене для використання в якості основних фондів та не заборонене законом до вільного обігу на ринку.

Податковий кодекс України визначає фінансовий лізинг як господарську операцію, що здійснюєтьсяфізичною або юридичною особою і передбачає передачу орендарю майна, яке є основним засобом згідно з цим Кодексом і придбане або виготовлене орендодавцем, а також усіх ризиків та винагород, пов’язаних з правом користування та володіння об’єктом лізингу [8].

Враховуючи багатогранність змісту лізингу та його ознак, а також враховуючи критерії класифікації лізингових операцій запропонованірізними науковцями нами представлено та доповнено класифікацію лізингових операцій (табл. 1).

Таблиця 1

Класифікація лізингових операцій

Критерії класифікації

Види лізингових операцій

 1. Залежно від сектора ринку, де провадяться лізингові операції
 •  

зовнішній (міжнародний)

міжнародний транзитний

 1. За відношенням до орендованого майна
 •  
 •  
 •  
 1. За ступенем окупності майна

з повною окупністю

з неповною окупністю

 1. З урахуванням податкових, амортизаційних пільг

з використанням пільг по оподаткуванню майна, прибутку, ПДВ, різних зборів, прискореної амортизації, тощо

без використання пільг

 1. За типом фінансування
 •  
 •  
 1. За типом майна

лізинг рухомості

лізинг нерухомого майна

 1. Залежно від форми організації і техніки проведення
 •  
 •  
 •  
 1. За характером лізингових платежів

грошовий

 •  
 •  
 1. Відповідно до умов амортизації майна
 •  
 •  
 1.  За типом суб’єктів лізингу (лізингодавців) (запропоновано автором)

спеціалізовані лізингові компанії

інші суб’єкти господарювання (фізичні та юридичні особи)

 

Різноманіття і суперечність поглядів пояснюється в основному недостатньою розробкою теоретичних питань лізингу і, отже, відсутністю єдиного методичного підходу на практиці.

В основі лізингових відносин знаходиться рентабельне використання відчуженої власності за рахунок одержання тимчасового права користування нею, що принципово відрізняє лізинг від інших способів фінансування розвитку підприємства - боргового, прямого, комбінованого. Якщо при цих способах фінансування об’єктом відносин є грошовий капітал, то при лізингу капітал виступає у продуктивній формі. Означена особливість зумовлює специфіку фінансово-кредитного механізму лізингових відносин.

Фінансово-кредитний механізм лізингових операцій являє собою сукупність методів і способів організації фінансування, управління фінансовими відносинами і забезпечення, стимулювання їх фінансової стійкості. Він складається з наступних елементів: організація фінансування; управління боргом; фінансове стимулювання. Перераховані елементи фінансово-кредитного механізму лізингових операцій визначають його як достатньо привабливий кредитний інструмент і ефективний спосіб фінансування інвестицій.

Під загальним знаменником теоретичних досліджень можна зробити узагальнюючий висновок, що зміст лізингу як економічної категорії розкривається через його класичне визначення: лізинг – це економічний важіль забезпечення безперервності кругообігу основного капіталу в підприємствах шляхом передачі їм у використання основних засобів, що належать іншому власнику на засадах терміновості, платності та з правом викупу протягом або вкінці обумовленого терміну використання.

Виходячи з такої дефініції, розрізняють три види лізингу: оперативний (operatinglease), фінансовий (financiallease) і зворотній (leaseback).

 

Список використаних джерел

 1. Усенко, Я. Розвиток лізингу в Україні [Текст] / Я. Усенко // Справочник економіста, 2007. — №1. — С. 18—19.
 2. Купріянова, В.С., Лізинг як механізм державного регулювання розвитку авіаційного комплексу України [Текст] / В.С. Купріянова, І.Ю.Матюшенко // Бізнесінформ. — 2011. — № 7(1). — С. 67—68.
 3. Горбач, Л.М. Ринок фінансових послуг [Текст] : навч. посібник / Л.М.Горбач, О.Б.Каун. — К. : Кондор, 2006. — 436 с.
 4. Цивільний кодекс України [оф. текст] : за станом на 19.04.2014 р. / Верховна Рада України; Кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15. — Назва з екрана (дата звернення 16.05.2014 р.).
 5. Господарський кодекс України [оф. текст] : за станом на 19.04.2014 р. / Верховна Рада України; Кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/436-15 — Назва з екрана (дата звернення 16.05.2014 р.).
 6. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг України : за станом на 19.04.2014 р. [Електронний ресурс] / Верховна Рада України; Закон від 12.07.2001 № 2664-III. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2664-14. — Назва з екрана (дата звернення 16.05.2014 р.).
 7. Про фінансовий лізинг : за станом на 16.01.2014 р. [Електронний ресурс]/ Верховна Рада України; Закон від 16.12.1997 № 723/97-ВР. — Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/723/97-%D0%B2%D1%80. — Назва з екрана (дата звернення 14.05.2014 р.).
 8. Податковий кодекс України : за станом на 1.05.2014 р. [Електронний ресурс] / Верховна Рада України; Кодекс України, Закон, Кодекс від 02.12.2010 № 2755-VI. — Режим доступу : http://www.zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/. — Заголовок з екрану (дата звернення 15.05.2014 р.).
Категорія: Секція_4_2014_04_17-18 | Додав: clubsophus (2014-05-20)
Переглядів: 1862 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція_1_2014_04_17-18
Секція_2_2014_04_17-18
Секція_3_2014_04_17-18
Секція_4_2014_04_17-18
Секція_5_2014_04_17-18
Секція_6_2014_04_17-18
Секція_7_2014_04_17-18
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 651
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0