Архів / Archive

Головна » Статті » 2016_12_14_KamPodilsk » Секція/Section_7_2016_12_14

ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ БАНКУ

Чебан Тетяна

к.е.н., доцент

Кур’янінова Юлія

слухач магістратури

Херсонський національний технічний університет

м. Херсон

 

ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ БАНКУ

 

Створення високоефективного економічного потенціалу України в значній мірі залежить від розвитку банківської системи, оскільки саме банки опосередковують рух капіталу. Від рівня капіталізації банків залежить їх здатність відповідати вимогам розвитку економіки країни. Необхідна умова успішної банківської діяльності – достатній за обсягом й належним чином збалансований власний капітал, який відповідає вимогам НБУ і забезпечує захист інтересів кредиторів банку та зміцнення довіри з боку учасників ринку.

Соціально-економічний зміст власного капіталу найповніше розкривається при вивченні його класифікаційних ознак, впорядкування яких є визначальним напрямом вдосконалення обліку.

Не можливо переоцінити практичне значення класифікації. По-перше, вона забезпечує групування та систематизацію інформації про власний капітал, яка необхідна для прийняття виважених управлінських рішень щодо достатності банківського капіталу. По-друге, класифікація значною мірою визначає основні напрями організації бухгалтерського обліку власного капіталу на прикладному рівні, оптимальний ступінь співвідношення та взаємозв’язку окремих його елементів, планування, контролю, аналізу і моделювання управлінських рішень.

При цьому, класифікація повинна бути теоретично обґрунтованою і використання її на практиці визначається необхідністю.  На нашу думку, в основу класифікації власного капіталу банка необхідно застосувати бухгалтерський і управлінський підходи.

Узагальнена класифікація власного капіталу банка представлена в табл. 1.

Таблиця 1

Класифікація власного капіталу банка

Напрямок вико рис-тання

Ознака класифікації

Вид власного капіталу

Бухгалтерській підхід

За порядком формування

Статутний, резервний, додатковий капітал нерозподілений прибуток

За організаційно-правовими формами банку

Акціонерний, пайовий капітал

За рівнем оплати

Сплачений, неоплачений капітал

За походженням

Національний, іноземний капітал

За строками реєстрації

Зареєстрований, незареєстрований капітал

За способами капіталізації

Капітал що змінюється за рахунок емісії акцій, прибутку банка, зміни справедливої вартості активів банку

За фінансовою звітністю [1]

Статутний, додатково сплачений, резерв переоцінок, резерви і інші фонди,  нерозподілений прибуток

За статусом засновників

Юридичні особи, фізичні особи

За видами акцій

Прості та привілейовані іменні акції

Управлінський підхід

За способом розрахунку [2]

Балансовий капітал, регулятивний капітал

За стадіями життєвого циклу банка

Власний капітал на стадії зародження, зростання, стабілізації, спаду діяльності банку

За характером використання власником

Власний капітал, що нагромаджується;

власний капітал, що споживається

За напрямами розміщення

Працюючий капітал,

непрацюючий («мертвий») капітал

За формами власності

Приватний, колективний, державний капітал

За Базель І 

Базовий капітал (І рівень), допоміжний капітал  

( ІІ рівень)

За Базель ІІ

Базовий капітал (І рівень), допоміжний капітал

( ІІ рівень),короткострокові субординовані запозичення (ІІІ рівень)

За нормативами капіталу [3]

Н1-регулятивний капітал, Н2- норматив адекватності (достатності) регулятивного капіталу, Н3 - норматив адекватності основного капіталу, Н3-1 - норматив співвідношення капіталу до зобов’язань

За ЗУ «Про банки і банківську діяльність» [2]

Основний капітал, додатковий капітал

 

Бухгалтерський підхід щодо класифікації дозволяє коректно відобразити структурні компоненти власного капіталу згідно з вимогами фінансової звітності, а управлінський - надає можливість систематизувати інформацію для реалізації рішень щодо формування оптимального співвідношення власного капіталу банку до розміру сформованого ним портфелю активів з метою підтримки балансу між фінансовою стабільністю та прибутковістю.

 

Список використаних джерел

  1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14
  2.  Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2121-14.
  3. Методика розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні від 02.06.2009 № 315 [Електронний ресурс] : Постанова Правління НБУ. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0315500-09.
Категорія: Секція/Section_7_2016_12_14 | Додав: clubsophus (2016-12-13)
Переглядів: 979 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція/Section_1_2016_12_14
Секція/Section_2_2016_12_14
Секція/Section_3_2016_12_14
Секція/Section_4_2016_12_14
Секція/Section_5_2016_12_14
Секція/Section_6_2016_12_14
Секція/Section_7_2016_12_14
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 651
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0