Архів / Archive

Головна » Статті » 2016_12_14_KamPodilsk » Секція/Section_7_2016_12_14

ТЕОРЕТИКО-ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ БАНКУ

Піскунов Роман

к.е.н., доцент кафедри обліку та оподаткування

Гороховацька Юлія

студентка

Харківський навчально-науковий інститут

ДВНЗ «Університет банківської справи»

 м. Харків

 

ТЕОРЕТИКО-ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ БАНКУ

 

На сьогоднішній день не сформовано єдиного підходу до визначення фінансової стійкості банку як економічної категорії, адже науковці всього світу так і не змогли дійти згоди що ж собою являє фінансова стійкість комерційного банку. Одні ототожнюють її з його платоспроможністю або рентабельністю, інші – із ефективною діяльністю банку, його здатністю сформулювати таку структуру активів та пасивів, котра буде найменш вразливою при виникненні непередбачуваних обставин або кризових явищ.

Дослідженням фінансової стійкості банку займались безліч науковців. Серед них Вольська С. П., Парасій-Вергуненко І. М., Довгань Ж, Коваленко В. В., Крухмаль О. В. тощо. Варто зазначити, що для більш точно розуміння поняття «фінансова стійкість» потрібно розібрати тлумачення, визначенні різними авторами в словниках, підручниках, статях, монографій та авторефератах дисертацій які представлені в таблиці 1.

Таблиця 1

Нaукoвi пiдхoди щoдo визнaчення сутнoстi поняття «фiнaнсoва стійкість банку»

№ з/п

Автор

Визначення терміну

1

2

3

1

Вольська С.П.

 [1]

Інтегральна динамічна характеристика, що передбачає сталий розвиток банку в обраному стратегічному напрямі та його здатність у стислі терміни повернутися до рівноважного (або близького до нього) фінансового стану після виходу з нього під впливом несприятливих чинників

2

Парасій-Вергу-ненко І. М. [2]

головна умова існування банку та його активної діяльності

3

Наумен-кова С.В. ,

Міщенко С. В. [3]

Стан банку, який характеризується збалансованістю фінансових потоків, достатністю коштів для підтримки своєї платоспроможності та ліквідності, а також рентабельною діяльністю.

4

Тіханін В.Б [4]

під фінансовою стійкістю банку розуміють його здатність протистояти деструктивним коливанням, виконуючи при цьому операції із залучення у вклади грошових коштів фізичних і юридичних осіб, відкриття та ведення банківських рахунків, а також розміщення залучених коштів від свого імені і за свій рахунок на умовах платоспроможності, терміновості і зворотності

5

Довгань Ж. [5]

На мікрорівні стійкість – це спроможність банківської установи функціонувати, реалізувати свої цілі і завдання щодо клієнтів навіть в умовах надзвичайно негативних впливів. На макрорівні стійкість можна визначити як спроможність банківської системи подолати кризові ситуації в різних сферах і продовжувати функціонування, не викликаючи при цьому необхідності в економічних агентів радикально змінювати свої цілі щодо заощаджень, інвестицій тощо. Тобто, підсумовуючи, можна зазначити, що стійкість – це спроможність продовжувати роботу при виникненні шокових потрясінь

6

Литвинюк О.В. [6]

спроможність банку як цілісної системи ефективно виконувати свої функції в сучасних динамічних умовах розвитку під впливом ендогенних та екзогенних факторів забезпечуючи прибутковість та надійність збереження та повернення вкладів юридичних та фізичних осіб

7

Коваленко В.В. [7]

здатність в динамічних умовах ринкового середовища протистояти дії негативних зовнішніх та внутрішніх чинників, забезпечуючи надійність збереження та повернення вкладів юридичних та фізичних осіб, захищати інтереси акціонерів та своєчасно виконувати власні зобов’язання з метою забезпечення фінансової безпеки держави

8

Крухмаль О.В. [8]

якісна інтегральна характеристика спроможності установи ефективно виконувати свої функції та забезпечувати цілеспрямований розвиток шляхом трансформації ресурсів та мінімізації ризиків, витримуючи вплив факторів зовнішнього та внутрішнього середовища

9

Дзюблюк О.В.[9]

здатність банку в строк та в повній сумі відповідати за своїми зобов’язаннями

10

Водоп’яно-

ва Н.О.

певна структура активів та пасивів банку, що впливають на платоспроможність банку

 

Таким чином, можемо систематизувати підходи щодо трактування терміну «фiнaнсoва стійкість банку» за певними ознаками. Результати проведеного аналізу наведені в таблиці 2.

Таблиця 2

Системaтизaцiя пiдхoдiв дo трaктувaння термiну «фiнaнсoва стійкість банку»

 

Системaтизувавши основні пiдхoдiв дo трaктувaння термiну можна сказати, що більшість науковців розглядають фінансову стійкість банку як спроможність його ефективного функціонування, а також здатності відповідати за своїми зобов’язаннями.

Отже, підсумовуючи вище наведене можемо сказати, що фінансова стійкість банку – спроможність банку ефективно функціонувати та відповідати за своїми зобов’язаннями, забезпечувати його платоспроможність під впливом факторів зовнішніх та внутрішніх чинників.

 

Список використаних джерел

  1. Вольська, С. П. Визначення фінансової стійкості банку [Текст] / С. П. Вольська // Глобальні та національні проблеми економіки – Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського, 2015 - №4 – ст. 806-809
  2. Парасій-Вергуненко, І. М. Аналіз банківської діяльності [Текст] : Навч.- метод. посібник для самост. вивч. дисц. / І. М. Парасій-Вергуненко // – К.: КНЕУ, 2003. – 347 с.
  3. Розвиток фінансового сектору України в умовах формування нової фінансової архітектури [Текст] // С. В. Науменкова, С. В. Міщенко. – К. : УБС, ЦНДНБУ, 2009. – 384 с. 2.
  4. Тіханін, В. Б. Моніторинг фінансової стійкості комерційного банку [Текст] / В. Б. Тіханін // Фінанси та статистика. – 2013. – № 6 – С. 12-16.
  5. Довгань, Ж. Проблеми фінансової стійкості банківських установ України [Текст] / Ж. Довгань // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – 2009. – № 1. – С. 109-112.
  6. Литвинюк, О. В. Методологічні засади інтегральної оцінки фінансової стійкості банківської системи України на основі якості управління активами та пасивами [Текст] / О. В. Литвинюк // Економічний форум. – 2014. – № 2. – С. 209-214.
  7. Коваленко, В. В. Стратегічне управління фінансовою стійкістю банківської системи [Текст] : Монографія / В. В. Коваленко. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010 – 228 с.
  8. Крухмаль, О. В. Оцінка фінансової стійкості банків: інформаційне і методичне забезпечення [Текст] : Автореферат на здоб. наук. ступ. канд. екон. наук : 08.00.08 - Гроші, фінанси і кредит / О. В. Крухмаль. – Суми, 2007. – 20 с.
  9. Дзюблюк, О. В. Фінансова стійкість банків як основна ефективного функціонування кредитної системи [Текст] : Монографія / О. В. Дзюблюк, Р. В. Михайлюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 316 с.
Категорія: Секція/Section_7_2016_12_14 | Додав: clubsophus (2016-12-13)
Переглядів: 1400 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція/Section_1_2016_12_14
Секція/Section_2_2016_12_14
Секція/Section_3_2016_12_14
Секція/Section_4_2016_12_14
Секція/Section_5_2016_12_14
Секція/Section_6_2016_12_14
Секція/Section_7_2016_12_14
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 651
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0